5 krachtlijnen

Om deze ambitie waar te maken zetten de partners een sterke community met een grote regionale reflex op rond de thema’s wonen, leven, werken en verblijven, en dit met respect voor elks eigen identiteit en inzet van expertise. De gemeentes van de Middenkust hebben zich via het Burgemeestersoverleg geëngageerd om op te treden als katalysator van deze community.   

5 strategische krachtlijnen werden geformuleerd om de bedrijvigheid rond de Blauwe Economie samen te versterken en verder te ontwikkelen:  

 • Economische groei en innovatie bij bedrijven stimuleren  
 • Talent aantrekken en behouden  
 • Blauw toerisme laten floreren    
 • Kennis en informatie verzamelen en delen  
 • Alle spelers inspireren en enthousiasmeren  

Economische groei en innovatie bij bedrijven stimuleren

De Middenkust is de regio bij uitstek voor het actief creëren van een innovatieklimaat dat bijdraagt aan duurzaam en efficiënt gebruik van de Noordzee en de omliggende ruimte uit de regio Middenkust. 

   
De regio biedt met de Noordzee, de haven van Oostende, de gevestigde kennisinstellingen en de ruimere geografische schaalgrootte de ideale bakermat voor zowel regionale, nationale als internationale economische groei en innovatie bij bedrijven.  

Met het faciliteren en initiëren van samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen de gemeentes van de Middenkust innovatie en ondernemerschap in de Blauwe Economie stimuleren en winsten boeken op vlak van tijd en middelen.    

De stakeholders van de regio Middenkust zetten hiervoor samen regiobreed in op:  

 • Het stimuleren van ondernemerschap rond Blauwe Economie in de regio (bestaande bedrijven, start-ups en nieuwe bedrijven)   
 • Het stimuleren van circulaire ontwikkelingen in de regio  
 • Het creëren van goede randvoorwaarden rond financiering, ruimte, wetgeving, mobiliteit in de regio...  

Door hiervoor samen te werken over de gemeentegrenzen heen, bieden de stakeholders meer mogelijkheden aan bedrijven op vlak van schaalgrootte, innovatie en service.  

Talent aantrekken en behouden  

Om de geformuleerde ambitie rond Blauwe Economie te kunnen waarmaken, is er nood aan voldoende arbeidskrachten, zowel technische profielen als hoogopgeleiden. De regio biedt een uitstekende uitvalsbasis om talent dicht bij huis te laten wonen, leven, werken en verblijven.   
  
De concrete aanpak om geschikte werkkrachten naar de Blauwe Economie in de regio aan te trekken en te behouden bestaat uit:  

 • Het ondersteunen van (nieuwe) werknemers i.f.v. wonen, leven, werken en verblijven in de regio  
 • Het gezamenlijk opleiden van (nieuwe) werkkrachten   
 • De integratie van de Blauwe Economie in het lager en middelbaar onderwijs van de regio  
 • Het stimuleren en aantrekken van hoger onderwijs met internationaal karakter naar de regio  

Door hiervoor samen te werken over de gemeentegrenzen heen, bieden de stakeholders meer mogelijkheden aan (nieuwe) werknemers om in de regio op haalbare afstand zowel te wonen, te leven, te werken en zich verder te ontwikkelen.   

Blauw toerisme laten floreren    

De Blauwe Economie biedt ook ontzettend veel potentieel voor het aantrekken van zowel zakelijke als leisure bezoekers naar de regio Middenkust. 

 
De stakeholders geloven daarom sterk in het bundelen van de krachten voor:  

 • Het aantrekken van thematische congressen   
 • Het realiseren van thematische maritieme productontwikkeling  
 • Het sensibiliseren van de bezoeker over de aanwezigheid en het potentieel van de Blauwe Economie  
 • Het promoten van lokale producten uit de zee en uit de polders met aandacht voor de horeca, de visserij en aquacultuur   

Door hiervoor samen te werken over de gemeentegrenzen heen, wensen de stakeholders een groter aantal bezoekers te inspireren rond de vele mogelijkheden die de regio biedt op vlak van Blauwe Economie.   

Kennis en informatie verzamelen en delen  

Het delen van informatie en kennis zal in belangrijke mate bijdragen aan het creëren van draagvlak bij de verschillende stakeholders. Daarnaast zal het ook de andere strategische lijnen versterken en versnellen.  

 

De stakeholders werken samen in functie van:  

 • Het uitbouwen van kenniseconomie: inventarisatie, monitoring,   
  digitale oplossingen...  
 • Het delen van kennis en financieringsmogelijkheden met ondernemers in functie van de uitbouw van hun bedrijf  
 • Het faciliteren van nieuw onderzoek in functie van kennisbehoeften rond de Blauwe Economie  

Door hiervoor samen te werken over de gemeentegrenzen heen zetten de stakeholders in op een efficiënter gebruik van informatie. We wensen hiermee ook sneller en accurater antwoord te kunnen geven op bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar data over het potentieel van de regio op vlak van Blauwe Economie.  

Alle spelers inspireren en enthousiasmeren  

Het inspireren en enthousiasmeren van alle spelers uit de regio rond de Blauwe Economie zal als katalysator dienen om de andere strategische lijnen waar te maken. Het partnerschap heeft de ambitie om elkaar te versterken door de vele inspirerende initiatieven breder te delen en door samen werk te maken van initiatieven met internationaal potentieel.   

De partners gaan voor een sterke lokale, nationale en internationale samenwerking en uitstraling van de regio via:  

 • Het ontwikkelen van een sterk netwerk aan spelers uit de Blauwe Economie   
 • Het uitbouwen van een community met trotse ambassadeurs  
 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit   
 • Het uitwerken van inspirerende storytelling  

Door hiervoor samen te werken over de (gemeente)grenzen heen, creëren de stakeholders opportuniteiten op vlak van mensen, middelen en schaalgrootte.   

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.