Actieplan Bouwkundig Erfgoed krijgt een vervolg

Hoofdthemas

Actieplan Bouwkundig Erfgoed krijgt een vervolg
Onder impuls van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) is er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de maak. Met het RUP Erfgoed zullen nieuwe richtlijnen opgesteld worden voor het beheer en het behoud van panden met erfgoedwaarde.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor een vernieuwde aanpak inzake ruimtelijke ordening van een bepaalde stadszone. Met het RUP Erfgoed wil de Stad Oostende betere richtlijnen en voorschriften op te stellen om het behoud van panden met een erfgoedwaarde te vrijwaren. Behoud is hierbij de hoop, sloop behoort tot de laatste optie. Dit RUP biedt houvast zowel voor personen die moeten beslissen over vergunningen, alsook voor eigenaars van erfgoedpanden en eigenaars van panden in een buurt met erfgoedwaarde. 

Identiteit van de wijk versterken
Gebouwen die deel uitmaken van een bepaalde sfeer en dus een samenhang hebben, worden in kaart gebracht. RUP Erfgoed wil die eenheid in bebouwing benoemen voor het volledige Oostendse grondgebied. Er wordt gekeken naar de geschiedenis van de stad, de wijkonderverdeling en zones met bepaalde terugkerende karakteristieken in bouwstijl.

Het RUP zal voor gebouwen met een erfgoedwaarde, afhankelijk van het geheel en de locatie, ofwel  minder toelaten (behoud door beperking) , ofwel méér toelaten (behoud door ontwikkeling) dan in de bestaande bouwvoorschriften. Per afgebakende zone wordt onderzocht welke bestaande voorschriften behouden, verstrengd of aangepast moeten worden om de identiteit van de wijk te versterken.

Hoe verloopt zo’n proces?
De opmaak van een nieuw RUP neemt gemiddeld een drietal jaar in beslag en bevat diverse fasen. Na de opmaak van de start- en procesnota volgt een eerste publieke raadpleging. Aansluitend volgt een scopingnota en de opmaak van het voorontwerp van het RUP. Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP volgt een openbaar onderzoek en terugkoppeling naar het publiek. Tot slot is er de definitieve vaststelling van het RUP.

In dit traject zijn twee momenten vastgelegd waar het publiek de documenten kan inkijken en vragen of opmerkingen kan formuleren. De eerste publieke raadpleging komt er binnenkort aan.

Kom kijken waar het over gaat
Er loopt een mini-expo met een korte toelichting over het RUP Erfgoed in de Lokettenzaal van het Stadhuis. Je kan er vrij terecht tijdens de openingstijden tussen 15 juni en 15  juli 2021. Meld je aan via de Snelbalie als je de expo in het Stadhuis wil bekijken.

Ook in de bib kan je de mini-expo bekijken tijdens de openingstijden. Een medewerker van AGSO zal bovendien aanwezig zijn aan de uitgang van de bibliotheek tussen 24 juni en 15 juli, elke donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur.

Achtergrondinformatie

Het bestuursakkoord[1] vormt het uitgangspunt voor de opmaak van dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), getrokken door AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende). Het RUP is een onderdeel van de nieuwe aanpak van het onroerend erfgoedbeleid en is in die zin een aanvulling op de rol die wordt opgenomen door een aantal vertegenwoordigers en stadsdiensten verantwoordelijk voor Erfgoed.

Alles samengenomen moet er werk worden gemaakt van volgende aspecten:

 • Erfgoedinventarisatie en erfgoedmonitoring
 • Opmaak van een RUP Bouwkundig Erfgoed
 • Ontwikkelen van een erfgoedfonds
 • Bewerkstelligen van participatie en communicatie: opstarten van een communicatiecampagne

Het RUP Erfgoed werd opgestart in de zomer van 2020 en wordt begeleid door een planteam waarin volgende leden zetelen:

Intern verbonden aan de stad Oostende:

 • Arno Braet: ruimtelijk planner, deskundige Erfgoed en vergunningen, brugfunctie naar dienst vergunning, handhaving en Erfgoedcommissie A.be
 • Virginie Michiels: cultureel erfgoed, sensibilisering, brugfunctie naar het middenveld
 • Karel Paul: deskundige Erfgoed, stadsarchitect, brugfunctie naar de dienst stadsgebouwen

Extern aan de stad Oostende:

 • Ines de Schepper: deskundige inventarisering bouwkundig erfgoed
 • Marika Strobbe: deskundige ruimtelijke en landschapselementen
  • Beiden brugfunctie naar Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Sabine Okkerse: deskundige Erfgoed en RUP Erfgoed, lid en brugfunctie naar de Erfgoedcommissie A.be
 • AGSO: Karel Vanackere verantwoordelijke ruimtelijk planner, Muriel Claeys en Emily Divoy als deskundigen

Het planteam zat reeds tweemaal samen om het document op te bouwen, in oktober 2020 en februari 2021.

De startnota werd voorgelegd aan de Gemengde Erfgoedcommissie Onroerend Erfgoed met leden van onder meer vzw Dement, de Plate, de Cultuurraad en experten bouwpatrimonium Oostende in maart 2021.

De startnota, bijlagen en procesnota werden voorgelegd aan het College alvorens in publieke raadpleging te gaan.


[1] Meer info over erfgoedbeheer binnen bestuursakkoord Stad Oostende (2019-2024): https://www.oostende.be/bestuursakkoord