Q&A eengemaakt ziekenhuis

Algemene vragen

Waarom beslissen we om een eengemaakt ziekenhuis op te richten?

De beslissing van de twee Oostendse ziekenhuizen om het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende op te richten werd genomen in het belang van de patiënten in Oostende en bij uitbreiding voor de volledige regio Middenkust.

Door het samensmelten van de twee bestaande ziekenhuizen wordt het zorgaanbod permanent verankerd in de Oostendse regio, kan de zorg in de toekomst worden gegarandeerd en naar een hoger niveau worden getild. Hierdoor kan de kwaliteit verder worden verbeterd en wordt een eengemaakt ziekenhuis aantrekkelijker voor (zorg)medewerkers en artsen.

Hoe ziet de tijdslijn van de oprichting van AZ Oostende eruit?

Om een samenwerking tussen de Oostendse ziekenhuizen te kunnen realiseren, worden enkele (juridische) stappen doorlopen:

  • Het Henri Serruysziekenhuis heeft op 14 oktober beslist om voortaan op een andere basis samen te werken met het AZ Sint-Jan en heeft het AZ Sint-Jan van die beslissing op de hoogte gebracht. De opzegperiode van twee jaar voor de lopende samenwerking in zijn huidige vorm loopt tot 1 november 2023.
  • Na de opzegperiode wordt een gemeenschappelijke rechtspersoon opgericht, die als holding de twee Oostendse ziekenhuizen zal uitbaten. In deze periode blijft elk ziekenhuis zijn eigen erkenning behouden en zullen de eerste integratieprojecten worden opgezet.
  • Het is pas in de laatste stap dat beide ziekenhuizen niet langer apart zullen functioneren. De laatste stap bestaat uit de realisatie van één ziekenhuis met één erkenningsnummer en twee campussen.

Zal het eengemaakte ziekenhuis een privaat ziekenhuis worden?

AZ Damiaan en het Henri Serruys Ziekenhuis zullen samen een vzw-ziekenhuisvereniging vormen. Dit is één van de rechtsfiguren die de decreetgever heeft voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. Ook in steden als Kortrijk, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout zijn de voorbije jaren sterke eengemaakte ziekenhuizen opgericht in de vorm van een ziekenhuisvereniging. Van ‘privatisering’ is er dus geen sprake. Het nieuwe AZ Oostende zal ook als missie hebben om betaalbare en laagdrempelige zorg aan te bieden, net zoals beide ziekenhuizen dat vandaag ook al doen.

Hoe zal het nieuwe AZ Oostende omgaan met levensbeschouwing?

AZ Oostende wordt een neutraal en pluralistisch ziekenhuis. Dat is ook expliciet voorzien in het decreet over vzw-ziekenhuisverenigingen: “de vereniging heeft tot doel om eenieder die zich aanmeldt de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs geven, met respect voor ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, vermogens- of verzekerbaarheidstoestand van de betrokkene.”

Is een eengemaakte AZ Oostende groot genoeg om te overleven in het Vlaamse ziekenhuislandschap?

De zorgregio Oostende telt bijna 200.000 inwoners. Daarbij komen ook nog eens tienduizenden tweedeverblijvers en jaarlijks 750.000 verblijfstoeristen in Oostende en de buurgemeenten. Wanneer het huidig aantal bedden van AZ Damiaan het Henri Serruys Ziekenhuis samengeteld worden, komt een eengemaakt ziekenhuis uit op 839 bedden. AZ Oostende wordt daarmee het tiende grootste van 63 Vlaamse ziekenhuizen (inclusief revalidatieziekenhuizen). Hiermee zal Oostende dankzij de gebundelde krachten een groter eengemaakt ziekenhuis hebben dan in centrumsteden zoals Mechelen, Genk, Sint-Niklaas en Turnhout.

Het nastreven van de grootte vormt voor AZ Oostende niet de bedoeling op zich, maar het toont wel aan dat we in het Vlaamse zorglandschap groot genoeg zullen zijn om te kunnen voorzien in een breed, kwalitatief en laagdrempelig zorgaanbod. 

Wie zal het eengemaakte ziekenhuis leiden? Hoe wordt de directie samengesteld?

In de integratiestuurgroep die het voorbereidend werk doet voor de eenmaking en later ook in het bestuur van het eengemaakte AZ Oostende, zullen beide ziekenhuizen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn: zowel AZ Damiaan, als het Henri Serruysziekenhuis / Stad Oostende, zullen hierin elk zes mandaten opnemen.

Hoe zal het fusieziekenhuis in de toekomst heten?

Het ziekenhuis zal in de toekomst AZ Oostende heten.

Mogen we het logo en de naam van de bestaande ziekenhuizen nog gebruiken?

Ja. Zolang de nieuwe structuur niet in werking treedt, blijven het logo, de naam en de dienstverlening voor beide ziekenhuizen dezelfde zoals vandaag.


Mijn werkplek

Zullen er ontslagen vallen?

Neen, iedereen zal zijn/haar job kunnen behouden. Meer zelfs, door het aanbod tweedelijnszorg te optimaliseren en uit te breiden, is het de bedoeling om de tewerkstelling in Oostende te verankeren.

Kan ik op mijn zorgeenheid/dienst blijven werken?

Gedurende de eerste fase van de integratie zullen in principe de bestaande zorgeenheden en diensten behouden blijven. In een volgende fase zal er, in nauw overleg met de betrokkenen (zoals personeel en artsen), bekeken worden hoe de zorgeenheden en diensten kwalitatiever ingericht kunnen worden.

Zal ik dezelfde hoofdverpleegkundige/hetzelfde diensthoofd behouden?

Op korte termijn verandert er in principe niets. Hoe de diensten daarna worden georganiseerd moet nog duidelijk worden. Van zodra hierover meer info beschikbaar is, zal daarover worden gecommuniceerd. 

Welke diensten zullen op welke campus terecht komen?

Dit zal pas later duidelijk worden. Het uitgangspunt van een eengemaakt ziekenhuis is ervoor zorgen dat ons zorgaanbod behouden en zelfs versterkt wordt. Het is daarbij de bedoeling om op beide campussen andere diensten te organiseren. Een materniteit of oncologiedienst zal bijvoorbeeld niet op 2 campussen tegelijk te vinden zijn. Van zodra er meer duidelijkheid bestaat over de verdeling van de diensten per campus, zullen de betrokkenen worden ingelicht en zal de invoering hiervan geleidelijk aan plaatsvinden.

Wanneer komen alle diensten op 1 campus terecht?

Dat is op dit moment niet aan de orde. De focus ligt op het realiseren van een kwalitatief zorgaanbod in onze regio en om dat aanbod te spreiden over beide campussen.

Zal het personeel zich moeten verplaatsen van de ene naar de andere campus?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk, omdat de verdeling van de diensten per campus nog moet worden vastgelegd. Op lange termijn is het de bedoeling dat elke campus haar eigen diensten en specialisaties aanbiedt. Dat in een overgangsfase een aantal personeelsleden op beide campussen actief zullen zijn, valt niet uit te sluiten, maar we doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te vermijden.

Kunnen bepaalde diensten reeds integreren de komende twee jaar?

Er zal geleidelijk aan steeds meer samengewerkt worden. De volledige integratie van de verschillende diensten over de twee campussen heen zal in principe ten vroegste plaatsvinden na het verstrijken van de opzegperiode van het Henri Serruysziekenhuis, die in theorie afloopt op 1 november 2023. De gesprekken met AZ Sint-Jan Brugge zullen daar meer duidelijkheid in brengen.

Zal er rekening worden gehouden met mijn voorkeuren als ik van zorgeenheid/dienst moet veranderen? Op welke manier zullen de mutaties gebeuren?

Eens duidelijk wordt welke diensten op welke campussen terechtkomen, zal hierover gecommuniceerd worden en zullen de voorkeuren van de betrokkenen mee in rekening worden genomen.

Zal ik mijn uurrooster/shift kunnen behouden of zullen die wijzigen?

In principe zullen in de eerste fase van de integratie de uurroosters en shiften ingevuld worden zoals dit vandaag gebeurt. Pas als de diensten per campus vastliggen, zal de concrete impact op uurroosters/shiften duidelijk worden.

 


Loon- & arbeidsvoorwaarden

Behoud ik mijn loon- en arbeidsvoorwaarden?

Het basisprincipe is dat de historische loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bestaande medewerkers behouden blijven.  Tijdens de verschillende stappen bij de oprichting van AZ Oostende, vertrekken we vanuit het principe van respect voor opgebouwde en verworven rechten binnen de arbeidsovereenkomst. Het gehele traject zal bovendien doorlopen worden in nauw overleg met de werknemersorganisaties.

Zal iemand uit het AZ Damiaan meer vakantie kunnen krijgen dan iemand in het Henri Serruysziekenhuis of vice versa?

Het basisprincipe is dat de historische arbeidsvoorwaarden voor de bestaande medewerkers behouden blijven.

Wat is de impact van het eengemaakte ziekenhuis op mijn (nakende) pensioen?

Een eengemaakt ziekenhuis heeft geen enkele impact op het pensioen.


Patiënten

Wat betekent een eengemaakt Oostends ziekenhuis voor de patiënt?

Dankzij de eenmaking van het zorgaanbod voor Oostende en bij uitbreiding de Oostendse regio kunnen zowel inwoners, tweede verblijvers als bezoekers rekenen op een uitgebreid en kwalitatief zorgaanbod dichtbij. Deze samenwerking leidt ertoe dat kwalitatieve eerste- en tweedelijnszorg in Oostende kan blijven bestaan waardoor mensen zich niet hoeven te verplaatsen naar verderop gelegen ziekenhuizen. Zonder de eenmaking van beide ziekenhuizen, zouden bepaalde specialisaties uit Oostende verdwijnen en zou patiëntenvervoer naar minder nabijgelegen ziekenhuizen noodzakelijk zijn.

Zullen patiënten van arts moeten veranderen?

Patiënten kunnen blijvend terecht bij hun vertrouwde arts en bij hun vertrouwd zorgpersoneel.

Blijft de kostprijs van de zorg ongewijzigd?

Samenwerken laat toe te optimaliseren en de kostprijs voor de patiënt onder controle te houden. Door  in te zetten op een eengemaakt ziekenhuis, willen we zorg betaalbaar houden voor de patiënt.


Samenwerkingen

Wat betekent de oprichting van AZ Oostende voor het KOM-netwerk?

De uittreding van het Henri Serruysziekenhuis uit AZ Sint-Jan en de oprichting van het AZ Oostende hebben een impact op de samenstelling van het KOM-netwerk. De rechtspersonen en ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk zullen immers wijzigen door de oprichting van AZ Oostende en de omvorming van het Henri Serruysziekenhuis van ziekenhuiscampus tot een volwaardig ziekenhuis. Dit moet gecommuniceerd worden aan de bevoegde instanties maar heeft voorts in principe geen impact op de werking van het KOM-netwerk.

Het staat vast dat AZ Oostende een actieve partner zal zijn in het KOM-netwerk en op die manier ook zal blijven samenwerken met AZ Sint-Jan.

Wat betekent de oprichting van het AZ Oostende voor samenwerkingen met andere ziekenhuizen en zorginstellingen?

De regel is dat lopende samenwerkingen van kracht blijven. Alle samenwerkingen worden in kaart gebracht en er zal bekeken worden op welke manier die samenwerkingen onder het nieuwe AZ Oostende verder lopen. Sowieso blijft het AZ Sint-Jan onze voorkeurpartner voor supergespecialiseerde - de zogenaamde ‘derdelijnszorg’ - in de toekomst.


Verdere vragen

Hoe zal ik geïnformeerd worden over het verloop van deze samenwerking?

Via verschillende kanalen zullen er updates komen aan de hand van Q&A’s, interne nieuwsbrieven en mededelingen, waarin we de huidige stand van zaken en de volgende stappen die zullen genomen worden meedelen. Deze communicatie loopt volledig gelijk qua inhoud en timing voor beide ziekenhuizen.

Heeft u intussen nog vragen die niet in dit overzicht naar voren kwamen? Stel ze gerust via: ziekenhuizen@oostende.be