Aanvraag vaste benoeming in het deeltijds kunstonderwijs

Hoofdthemas

AAN DE DIRECTIES EN AAN ALLE PERSONEELSLEDEN VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS OOSTENDE 

Aanvraag voor vaste benoeming in een wervingsambt op 1 januari 2022

De vacante betrekkingen zijn verdeeld in twee groepen:

 • vacante betrekkingen in het deeltijds kunstonderwijs Oostende – Conservatorium aan Zee Digitaal formulier CAZ
 • vacante betrekkingen in het deeltijds kunstonderwijs Oostende – Kunstacademie aan Zee. Digitaal formulier KAZ

Indien personeelsleden een aanvraag voor meerdere betrekkingen en/of voor verschillende ambten wensen te doen, dienen zij per gevraagd ambt één aanvraagformulier met de bijhorende verklaringen in.

Alle aanvragen moeten uiterlijk op 15 december 2021 digitaal worden ingediend.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Onderwijs, op het telefoonnummer 059 80 55 00 of via e-mail (onderwijs@oostende.be).


Voorwaarden voor vaste benoeming

De personeelsleden die aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen, kunnen kandideren voor een vaste benoeming in één of meer van de voormelde ambten:

 1. Belg zijn of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A. of in het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering;
 2. de burgerlijke en politieke rechten of een vrijstelling van de Vlaamse Regering genieten en in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister – model 2 dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven en geen opmerkingen bevat. Het uittreksel strafregister moet de volgende finaliteit vermelden: 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen;
 3. voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19 bis tot en met 19 quinquies van het DRP;
 4. lichamelijk geschikt zijn; dit houdt in dat de gezondheidstoestand van het personeelslid geen gevaar mag inhouden voor de gezondheid van de leerling;
 5. houder zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald vereist of voldoende geacht of gelijkwaardig verklaard bekwaamheidsbewijs voor het betrokken ambt;
 6. op 31 augustus 2021 ten minste 360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven bij het schoolbestuur stad Oostende. Voor personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld in een betrekking op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs moeten deze 360 dagen gepresteerd zijn in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking. Is het personeelslid tijdelijk in een betrekking aangesteld bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of via een verlof tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht dan moeten de 360 dagen dienstanciënniteit verworven zijn in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking. De dienstanciënniteit wordt in aanmerking genomen en berekend volgens artikel 6 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;
 7. uiterlijk op 31 december 2021 tijdelijk aangesteld zijn in een instelling van de inrichtende macht in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Is het personeelslid op 31 december 2021 aangesteld in het ambt van leraar met een vereist bekwaamheidsbewijs dan geldt de tijdelijke aanstelling voor alle vakken en specialiteiten waarvoor dat vereiste bekwaamheidsbewijs geldt. Is het personeelslid op 31 december 2021 aangesteld in het ambt van leraar met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs dan geldt de tijdelijke aanstelling voor het vak of specialiteit waarin het personeelslid met dat voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is aangesteld en daarnaast ook voor de vakken of specialiteiten waarvoor het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs bezit;
 8. als laatste evaluatie in het betrokken ambt geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” verkregen hebben bij het schoolbestuur stad Oostende;
 9. de vaste benoeming is alleen mogelijk voor een betrekking uitgeoefend in hoofdambt en gaat in op 1 januari 2022 op voorwaarde dat de betrekking op dat ogenblik nog bestaat en vacant is;
 10. zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep (1 kandidaatstelling per ambt) – uiterlijk op 15 december 2021 – digitaal.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.