Actieplan Bouwkundig Erfgoed

Hoofdthemas

Het Actieplan Bouwkundig Erfgoed (A.be) is een beleidskader voor het onroerend erfgoed in Oostende. De stad Oostende voert vanuit dit A.be een erfgoedbeleid met zeven klemtonen: functiemenging en polyvante invulling, parkeerbeleid per stadsdeel, gedifferentieerde bouwhoogtes per plek, typologische creativiteit bij verdichtingsoefeningen, erfgoedzorg aanmoedigen, historische en goede hedendaagse architectuur als bondgenoten en het inbouwen van de langetermijngedachte.

Een bouwkundig-erfgoedbeleid moet bepalen hoe omgegaan wordt met de vele individuele erfgoedpanden. Een klein deel daarvan is beschermd als monument. Om een beleid te kunnen voeren voor de andere panden, worden ze in het A.be geëvalueerd in het perspectief van stadsontwikkeling. Daartoe worden twee normatieve begrippen ingevoerd: locuswaarde en ontwikkelingsprofiel.

Daarnaast werd een apart erfgoedkader ontwikkeld voor het Westerkwartier als bijzonder stedenbouwkundige figuur.

Locuswaarden

In 2006 onderzochten Architecten Vermeersch en de UGent 2.774 panden en beoordeelden deze op veertien criteria. Naast 319 monumenten resulteerde dat in 1.226 panden met een locuswaarde. De locuswaarde drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur ondersteunt.

De locuswaarde wordt getoetst aan een aantal indicatoren. Zij geven de stedenbouwkundige motieven weer waarom een pand bewaard moet worden.

De locuswaarde is bepalend voor de beleidshouding tegenover dit pand. Is de locuswaarde hoog, dan moet het pand, mits aanpassingen, behouden blijven. Is de locuswaarde laag, dan wordt behoud ter overweging gegeven; slopen en vervangen mag alleen als de nieuwbouw minstens even kwaliteitsvol is. Een adviescommissie bewaakt de kwaliteit van de vervangingsbouw.

Eigenaars kunnen in deze lijst de locuswaarde van hun eigendom checken.

Actieplan Bouwkundig Erfgoed: de lijst met locuswaarden67,9 Kb(pdf)


ONTWIKKELINGSPROFIELEN

In de stad worden samenhangende gehelen onderscheiden die elk een eigen ontwikkelingsprofiel hebben. Dit profiel koppelt de kenmerkende stedelijke structuur aan een globale karakteristiek van het gebouwd erfgoed. Er worden ontwikkelingen voorgesteld die dit profiel zouden versterken, naast andere ontwikkelingskansen die van invloed zijn op het erfgoed.

Er worden zeven ontwikkelingsprofielen gedetecteerd:

  • Centrumstad
  • Hazegras
  • Waterfronten
  • Boulevards
  • Negentiende-eeuwse rasterstad
  • Koninginnelaan
  • Leopoldlaan

Behoud door Ontwikkeling4,4 Mb(pdf)


WESTERKWARTIER ALS BIJZONDERE FIGUUR

Het Westerkwartier is beeldbepalend omwille van zijn samenhang en de ritmiek van de verschillende terugkerende typologieën. Deze studie geeft algemene richtlijnen mee die het beeldbepalend karakter van de wijk ondersteunen zonder te beperkend te zijn.

De studie focust hierbij op de opbouw van de voorgevels, de grens met het openbaar domein, en de mate waarin het mogelijk moet zijn om achteraan de woning een uitbouw te voorzien.

Op basis van een onderzoek naar gevelopbouw en materiaalgebruik op vandaag, is een inventaris van de verschillende gevels in de wijk Westerkwartier gemaakt.

Woont u in het Westerkwartier, of bent u geïnteresseerd, dan vindt u alles over deze studie hieronder terug.

Erfgoedstudie Westerkwartier8,1 Mb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.