Dienst Burgerzaken team Andere Nationaliteiten

Hoofdthemas

Bij Burgerzaken staat de dienst Andere Nationaliteiten in voor de administratieve dossiers van alle inwoners die de Belgische nationaliteit niet bezitten.

Waarvoor kan je een afspraak maken met deze dienst? - Een overzicht!


De Belgische vreemdelingenwetgeving (Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Koninklijk Besluit van 08 oktober 1981) voorziet in verschillende procedures voor EU-vreemdelingen en gelijkgestelden, voor de niet-EU-vreemdelingen en voor de asielzoekers.

Voor de eerste twee categorieën onderscheiden we telkens de volgende verblijfsmogelijkheden:

Kort verblijf (toeristen, zakenlui en werknemers - minder dan drie maanden -)

 • Voor de visumplichtige reizigers is toegang tot het Belgische grondgebied mogelijk op basis van een paspoort die voorzien is van een visum type B (doorreisvisum dat recht geeft op een kort verblijf van maximum 5 dagen) of van een visum type K (reisvisum met een maximale geldigheidsduur van 3 maanden). In sommige gevallen moet de vreemdeling beschikken over een verbintenis tot tenlasteneming, aangegaan door de garant die Belg is of die als vreemdeling in België legaal verblijft en in het bezit is van een verblijfskaart, een verblijfskaart van een onderdaan van een EU-lidstaat (beiden 5 jaar geldig) of een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister van onbeperkte geldigheidsduur
 • Niet visumplichtige vreemdelingen moeten in het bezit zijn van een verblijfskaart of van een geldig paspoort.
 • Werknemers (contracten minder dan 3 maanden

Maak een afspraak: kort verblijf - aanmelden

Lang verblijf

 • Werknemers (contracten langer dan 3 maanden maar minder dan 1 jaar; contracten vanaf 1 jaar). (Arbeidskaart vereist voor niet EU-onderdanen)
 • Zelfstandigen (Beroepskaart soms vereist voor niet EU-onderdanen)
 • Gezinsleden van onderdanen van beide categorieën
 • Studenten

Maak een afspraak: lang verblijf - aanmelden

Maak een afspraak: lang verblijf - inschrijving

Maak een afspraak: lang verblijf - afgifte bewijsstukken


Er is een specifieke procedure voor gezinshereniging en samenwoonst in het kader van een duurzame relatie. Een wijziging in verblijfsstatuut kan in bepaalde gevallen worden aangevraagd op basis van artikel 9.bis (humanitaire redenen) en 9.ter (medische redenen) van de Wet.

Voor ieder verblijfsstatuut bestaan er andere verantwoordingsdocumenten:

Kort verblijf

 • De aankomstverklaring (toerist die niet in hotel verblijft)
 • De bijlage 22 (tewerkstelling korte duur: minder dan 3 maanden)

Lang verblijf

 • het attest van immatriculatie model A of B.

De volgende verblijfsdocumenten worden afgeleverd aan personen die niet in een precaire verblijfssituatie verkeren, zijn meestal minstens 1 jaar geldig, gelden als identiteitskaart en geven recht om naar het buitenland te reizen:

 • het Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister
 • identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart 5 jaar voor niet EU-onderdanen)
 • verblijfskaart voor een onderdaan van een EU-lidstaat (blauwe kaart 5 jaar).

Bij reizen naar het buitenland hebben deze personen wel nog een identiteitsdocument van hun land van herkomst nodig.

Voor een legaal verblijf gelden de volgende grote principes:

de vreemdeling moet op een legale wijze het land binnengekomen zijn (paspoort met of zonder visum/identiteitskaart) en moet beschikken over voldoende middelen van bestaan.

Asielzoekers:

Maak een afspraak: (asiel) aangifte aankomst in Oostende

Maak een afspraak: (asiel) erkenning vluchtelingenstatus - registratie

Personen die vrezen vervolgd te worden om reden van politieke of godsdienstige overtuiging, ras, huidskleur of sociale afkomst. De asielaanvraag wordt gedaan bij de overheid die belast is met de grenscontroles; bij de ambtenaren van de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel of bij de directeurs van de gevangenissen.

De asielprocedure, die kan leiden tot de uiteindelijke erkenning als vluchteling, is sinds juni 2007 vereenvoudigd. De bedoeling is dat de procedure in totaal maximum 1 jaar duurt.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert de asielaanvraag en gaat na of België bevoegd is om de aanvraag te behandelen. De asielaanvraag zelf wordt onderzocht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Dat kan een asielzoeker al dan niet als vluchteling erkennen.

Bij een negatieve beslissing kan de asielzoeker in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Die rechtbank kan de beslissing van het CGVS bevestigen, een nieuw onderzoek bevelen of zelf het statuut van vluchteling toekennen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen nog in beroep gaan bij de Raad van State. Die past voortaan een strenge filterprocedure toe om te oordelen of een beroep al dan niet toelaatbaar is. Tijdens dit beroep kunnen asielzoekers worden uitgewezen.

Asielzoekers die niet als vluchteling worden erkend, kunnen in aanmerking komen voor een andere vorm van bescherming en het recht op (een tijdelijk) verblijf in België. Deze subsidiaire bescherming is bedoeld voor personen die reëel gevaar (doodstraf, een onmenselijke behandeling of willekeurig geweld in een gewapend conflict) lopen in geval van terugkeer naar het land van herkomst.

Voor meer informatie FOD Buitenlandse Zaken.


Informatiefiche betreffende de bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van een aanvraag tot verblijf.

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen die de administratieve kosten zal dekken van de behandeling van hun aanvraag voor een machtiging tot verblijf of van hun aanvraag voor een toelating tot verblijf, of van hun aanvraag voor een statuutswijziging.

Maak een afspraak: aanvraag machtiging tot vestiging/duurzaam verblijf

De aanvrager moet het bewijs van de betaling van het exacte bedrag kunnen voorleggen wanneer hij zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf of van zijn aanvraag voor een toelating tot verblijf, of van zijn aanvraag voor een statuutswijziging indient.

Het verschuldigde bedrag moet in EUR worden betaald en moet worden overgeschreven. Contante betaling is niet mogelijk.

Rekening

Het exacte bedrag moet worden overgeschreven op onderstaande rekening :

 • IBAN: BE57 6792 0060 9235
 • BIC: PCHQBEBB
 • Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel
 • Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Mededeling

Onderstaande gegevens moeten in de mededeling worden vermeld.

 • de naam en de voornaam van de aanvrager,
 • zijn/haar nationaliteit,
 • zijn/haar geboortedatum, en
 • de reden van het verblijf (bv. een werknemer vermeldt: artikel 9)

Hij dient daarbij de volgende structuur in de mededeling te gebruiken:

Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel(artikel vermelden)Wet15.12.1980.

Voorbeeld: YANG_CHUAN_PAKISTAN_01.02.1930_Artikel 10bis_Wet 15.12.1980

Indien er niet voldoende plaats is moeten naam, voornaam en geboortedatum prioritair vermeld worden.


Meer info: Algemene directie Vreemdelingenzaken


Alle afspraken op een rij

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken team Andere Nationaliteiten

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.