Armoedebeleidsplan

In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede. Alle indicatoren wijzen op een verhoogde armoedeproblematiek. Daarom pakt het stadsbestuur uit met een ambitieus armoedebestrijdingsplan met 5 hefbomen en 35 concrete acties.

Armoede is meer dan een tekort aan geld. De impact van een leven in armoede is enorm. Mensen in armoede hebben beperkte of zelfs geen toegang tot een aantal essentiële domeinen van de samenleving. Deelnemen aan de maatschappij op een menswaardige manier kan vaak niet. Een aanhoudende armoedecontext leidt bovendien tot een stresssituatie die maakt dat mensen niet meer wíllen participeren en gewoonweg afhaken.

Een gefocuste aanpak

Armoedebestrijding moet gericht zijn op alle domeinen van het leven. Daarom wordt als lokaal bestuur een regierol opgenomen naar de externe partners toe. De stad gaat in dialoog en zal polsen naar de noden op het terrein maar wil ook maximale afstemming realiseren van de initiatieven in de Stad.

Er zal over bevoegdheden en beleidsdomeinen heen gewerkt worden, ook binnen de stadsdiensten. Daarom wordt een coördinator armoedebestrijding aangesteld die zowel intern als extern het aanspreekpunt vormt bij de uitrol van het plan. Hij zal de acties van het plan nauwlettend opvolgen.

Vijf hefbomen om armoede te bestrijden
We streven naar oplossingen zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de mensen. Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig. Er wordt extra geïnvesteerd in vijf levensdomeinen of hefbomen die belangrijk zijn om kwaliteitsvol te kunnen leven, bovenop de reguliere hulp- en dienstverlening voor elke Oostendenaar.

Deze hefbomen zijn stabiele tewerkstelling, een menswaardig inkomen, toegankelijke gezondheidszorg, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Deze hefbomen werden gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgewerkt met input van het middenveld.

35 acties maken het verschil

Elke hefboom werd geconcretiseerd in een waaier aan acties. We gaan samen met het Economisch huis, VDAB en Perspectief aan de slag met het Arbeidspact.

We rollen het gebruik van de online tool REMI (Referentiebudgetten maatschappelijke integratie) uit. Referentiebudgetten geven een antwoord op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Hiermee neemt Stad Oostende een duidelijk engagement: een menswaardig bestaan is een basisrecht. Het werken met referentiebudgetten zal zorgen voor een gepersonaliseerde én tegelijk geobjectiveerde toekenning van aanvullende steun.

Ook bij andere hefbomen horen concrete stappen: zo wordt er een gezondheidscoördinator aangesteld die stadsbreed werkt aan het wegwerken van gezondheidsongelijkheid door de uitrol van een buddywerking.

Het ontbreken van voldoende aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woningen is een probleem, net als energiearmoede. Verschillende acties zijn dan ook gericht op het uitbreiden van het aanbod aan toegankelijke woningen. We nemen in samenwerking met het Energiehuis maatregelen om de energie-uitgaven te beperken.

Ten slotte wordt armoede echt in de kiem aangepakt. Kinderarmoede bestrijden we met extra investeringen in kinderopvang, met de uitbreiding van het project Kleuterklaps in functie van een betere kleuterparticipatie en met brugfiguren voor het secundair onderwijs, om zoveel mogelijk jongeren de school te zien verlaten met een diploma. Dat is de beste garantie op het doorbreken van generatiearmoede.

Samen kunnen we meer

Armoede bestrijden kunnen we niet alleen. Dit plan kan enkel slagen als we de handen in elkaar slaan met het middenveld en mensen in armoede zelf. De lancering van het armoedebestrijdingsplan vandaag is meteen ook een oproep tot verdere dialoog en samenwerking. Zo bouwen we verder aan een Stad waar elke Oostendenaar erbij hoort.

Armoedebeleidsplan725,9 Kb(pdf)


Oostendse rechtenbundel

Wil je informatie over premies en financiële steun? Wil je ook weten welke diensten samen met jou kunnen bekijken of je er recht op hebt en jou ook helpen om deze eventueel aan te vragen?

Oostendse rechtenbundel