Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Optie 1: Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken om een concessie aan te vragen.

Concessie aanvragen

Optie 2: Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Er zijn begraafplaatsen op de Nieuwpoortsesteenweg (Paster Pype), in de Stuiverstraat, in Stene: Klaverstraat, in Zandvoorde: Kloosterstraat en in Mariakerke: Dorpsstraat.

De begraafplaatsen zijn steeds geopend voor bezoek.

Doorzoek de begraafplaats online.

Voor algemene vragen inzake grafconcessies kan je terecht bij dienst Burgerzaken, T 059/25.84.38

Wie een grafzerk of -monument wenst te plaatsen, moet vooraf contact opnemen met de dienst Openbaar Domein, openbaardomein@oostende.be.

Vervoer voor minder mobiele personen op de begraafplaats

Sinds 1 november 2017 heeft de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat een nieuwe aanwinst: een golfkar om minder mobiele personen te vervoeren. De nieuwe graven, het columbarium en de strooiweide bevinden zich achteraan de begraafplaats en het is niet voor iedereen even gemakkelijk om tot daar te stappen.

Wie wil zal telkens gebruik kunnen maken van het vervoer met de golfkar in de tweede en vierde week van de maand op donderdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kun je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
  • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

Kosten

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.