Bekendmaking 2022/02 - Stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein

Het stadbestuur heeft in het bestuursakkoord “allemaal Oostendenaar” bepalingen opgenomen in het licht van kwalitatieve middenstand en een veilige en nette stad.
Daarnaast wenst de stad Oostende ook op andere vlakken in te zetten op de kwaliteit van het straatbeeld, de toegankelijkheid, en de kwaliteit van het gebruik van de publieke ruimte. Bij wijze van voorbeeld kan de noodzaak aangehaald worden om de nadruk te leggen op duurzame materialen of het esthetisch op elkaar afgestemd zijn van nabijgelegen situaties van ingebruikneming van de publieke ruimte of nog op de toegankelijkheid met oog voor het tegengaan van visuele vervuiling en met oog voor het niet verstoren van de (verkeers)veiligheid in de meest brede zin van het woord

Bepalingen die een raakvlak hebben tussen dit gegeven en het ondernemingsleven stonden verspreid over diverse verordeningen, meer bepaald de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein en de stedelijke verordening met betrekking tot de activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging worden de bepalingen in de hierboven vermelde stedelijke verordeningen van toepassing op het ondernemingsleven voortaan ook zo veel mogelijk gebundeld in één stedelijke verordening, namelijk de stedelijke verordening met betrekking op activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen. 

Wat betreft de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein werden sommige bepalingen overgenomen en gegroepeerd in de nieuwe stedelijke verordening met betrekking op activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen.
In het kader van de doelstelling van deze verordening werd de bepalingen geactualiseerd en vereenvoudigd, dit ten behoeve van het ondernemingsleven zelf. 

Niet alle bepalingen van de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein werden overgenomen in de nieuwe verordeningen, onder andere de bepalingen met betrekking tot bouwwerven en geveltuintjes. Om die reden wordt deze verordening gewijzigd en geactualiseerd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.