Bekendmaking 2022/33 - Reglement betreffende cameratoezicht dmv zichtbare, verplaatsbare sluikstortcamera’s op niet-besloten plaatsen

De Stad Oostende krijgt regelmatig signalen betreffende overlast en vandalisme. Om een beeld te krijgen van de situatie en potentiële daders te vatten of te ontmoedigen, bieden camera's een grote hulp. Op basis van art. 5 van de Camerawet kan de Stad zichtbare camera's inzetten op het openbaar domein. 

Camera’s die zowel zichtbaar als verplaatsbaar zijn, kennen een grote flexibiliteit in gebruik. Aan de hand van de camerabeelden worden overlastsituaties in kaart gebracht en worden overtreders met hulp van de lokale politie geïdentificeerd. 

Het inzetten van deze camera's kan ook een rechtstreeks preventief effect hebben. Door het zichtbaar karakter worden potentiële daders sneller ontmoedigd. Naast dit afschrikwekkend effect voor potentiële daders, geeft het gebruik van zichtbare camera's bij overlastsituaties een belangrijk signaal naar de bekommernissen en vragen van haar burgers. 

De zichtbare, verplaatsbare camera's worden geplaatst op een niet-besloten plaats op het volledige grondgebied van de Stad Oostende. Met het oog op preventie en repressie worden locaties of hotspots bepaald waar regelmatig sluikstort of overlast wordt gesignaleerd, vastgesteld of verwacht. Deze hotspots worden bepaald door de Stad Oostende, in overleg met de Lokale Politie Oostende. 

De camera's worden enkel ingezet met het oog op volgende doeleinden:

  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
  • of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (overlast in de zin van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet);
  • of de openbare orde te handhaven.

Hieronder wordt verstaan: 

  • preventie van sluikstort, vandalisme en overlast; 
  • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de veiligheid van personen of goederen;
  • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast; 
  • verschaffen van informatie die de politie of gemeente in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven op te sporen en te vervolgen; 
  • verhogen van de pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van criminaliteit;
  • daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;
  • optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met politietoezicht.

In het reglement worden o.a. de doeleinden, de lokalisatie van de camera's, de toegang en verwerking van de verworven beelden en de wettelijke bepalingen ten aanzien van de betrokkenen vastgelegd. De verantwoordelijke voor de verwerking (Stad Oostende) plaatst bij de toegang tot de bewaakte niet-besloten plaatsen een pictogram, voorzien van de inlichtingen bepaald door het KB van 28 mei 2018. De Stad ziet erop toe dat de camera's niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor men niet zelf de gegevens verwerkt. 

De verkregen beelden worden met terugwerkende kracht bekeken. Het in real time bekijken van de beelden kan enkel mits aanwezigheid en onder toezicht van de Lokale Politie. 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk en met een maximum van 1 maand. Langer dan 1 maand bewaren is enkel toegelaten indien deze beelden bewijs leveren of kunnen bijdragen tot het leveren van bewijs van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. In dergelijk geval worden de beelden bewaard tot het onderzoek naar of de behandeling van het incident is afgesloten. De Lokale Politie kan daarnaast de gegenereerde beelden opvragen en gebruiken in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de vaststelling van misdrijven.  

Daarnaast kunnen de beelden ook langer dan 1 maand worden bijgehouden indien een verzoek tot inzage ingediend werd door een betrokken partij en de beelden nog niet gewist zijn. In dat geval worden de beelden bewaard totdat een beslissing gemaakt werd over het inzageverzoek en – voor zover het verzoek wordt ingewilligd – de betrokkene inzage in de beelden heeft gehad.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.