Bekendmaking 2023/15 - Subsidiereglement aankoop van (potentieel) ecologisch waardevolle terreinen natuurgebied door milieu- en natuurverenigingen

De Stad onderneemt actie ter uitbreiding van het stadsrandbos en het bewaken van het evenwicht tussen landbouw, economische ontwikkeling, milieu en natuur. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken wordt de mogelijkheid geboden aan erkende natuurverenigingen om gronden gesubsidieerd te kunnen aankopen. 

Het subsidiereglement 'Aankoop van (potentieel) ecologisch waardevolle terreinen natuurgebied door milieu- en natuurverenigingen' biedt de mogelijkheid aan, door de Vlaamse overheid, erkende milieu- en natuurverenigingen, om een subsidie aan te vragen voor de aankoop van (potentieel) ecologisch waardevolle terreinen. Dit zijn terreinen waar de subsidieaanvrager, op basis van zijn expertise kansen ziet om via een natuurbeheerplan bepaalde natuurwaarden of natuurstreefbeelden te kunnen bereiken. Belangrijk is dat er minstens potentieel aanwezig is om via beheerstechnische ingrepen een ecologisch waardevol terrein in te richten.

Deze terreinen moeten gelegen zijn in minstens één van volgende gebieden:

a. habitat- en/of vogelrichtlijngebied;
b. VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) of IVON-gebied (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk);
c. volgens het gewestplan ingetekend als natuurgebied, groengebied, parkgebied, bufferzone, bosgebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied met ecologisch belang;
d. gebieden aangeduid als biologisch (zeer) waardevol of met belangrijke faunistische waarde, volgens de biologische waarderingskaart;
e. andere gebieden kunnen enkel geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen mits een gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen over het geheel of een gedeelte van het dossier.

De subsidie kan maximaal 30% bedragen van de totale aankoopprijs, zoals die voorkomt in de aankoopakte, verhoogd met de schattingskosten, notariële kosten, registratiekosten en ontpachtingskosten, waarbij een begrenzing van het te subsidiëren bedrag wordt voorzien, namelijk 5,00 euro/m². 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.