Bekendmaking 2023/28 - Stedelijke verordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda in Oostende. Zo werd in september 2022 een maximum toegelaten snelheid van 30km/uur in alle Oostendse woonwijken ingevoerd en werden enkele straten omgevormd tot fietsstraten. Toch blijft het ook belangrijk om een adequaat handhavingsbeleid te voeren. Dit blijkt ook duidelijk uit de statistieken van de Vlaamse Overheid. Ondanks verschillende sensibiliserings- en preventiecampagnes blijven de cijfers van verkeersslachtoffers zeer hoog. Zo vielen er in 2021 321 verkeersdoden te betreuren in Vlaanderen, maar liefst vier op de tien betrof kwetsbare weggebruikers (Statistiek Vlaanderen). Deze verkeersongevallen zijn vaak te wijten aan een te hoge snelheid. Een repressieve aanpak is dus zeker noodzakelijk. Maar ook een meer lokale aanpak kan lonen, daarom voerde de Vlaamse Overheid artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer in. 

Dit artikel 29 quater biedt aan lokale besturen de mogelijkheid om de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30km of 50km per uur via de Gemeentelijke Administratieve Sancties te handhaven op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30km of 50km per uur (GAS 5). Hiertoe dient de snelheidsovertreding te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

  1. de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;
  2. het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/uur (na correctie met de technische tolerantiemarge);
  3. de snelheidsovertreding wordt begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50km per uur; 
  4. de snelheidsovertreding wordt vastgesteld volgens de voorwaarden vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid; 
  5. het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt vastgesteld. 

Hiertoe werd een Stedelijke verordening goedgekeurd. Dit biedt de Stad meer inspraak en de mogelijkheid om zelf een handhavingsbeleid uit te werken op beperkte snelheidsovertredingen op de wegen waar de snelheid is beperkt tot 30km of 50km/uur in Oostende. Dit lokaal handhavingsbeleid biedt de kans om de verkeersveiligheid in Oostende te verbeteren en hiermee tegemoet te komen aan de bezorgdheden van veel inwoners. De toepassing van GAS 5 in andere steden en gemeenten geeft een duidelijke daling van de snelheidsovertredingen aan. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een gedrags- en mentaliteitswijzing bij de bestuurders te bereiken en de algemene verkeersveiligheid in Oostende te verbeteren. 

De toepassing van artikel 29 quater impliceert een nauwe samenwerking tussen de lokale Politiezone Oostende en de stad Oostende, bijkomstig zal er een gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de twee partijen in het kader van de procedurele afhandeling van de beperkte snelheidsovertreding. In dit kader werd een samenwerkingsovereenkomst geslotensluiten tussen de lokale politiezone Oostende en de stad Oostende. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.