Belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financiƫle steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Voorwaarden

De bedrijfsruimte wordt beschouwd als:

  • leegstaand vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt. Het gebruik van de ruimte moet rationeel zijn. Het naast elkaar plaatsen van lege dozen of vaten kan bijvoorbeeld niet beschouwd worden als rationeel gebruik van de oppervlakte.
  • verwaarloosd wanneer het uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften (bv. stabiliteit, veiligheid, vochtproblemen, ...).

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar).

Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan je opschorting van de heffing aanvragen voor:

  • nieuwe eigenaars (opschorting van de heffing gedurende 2 jaar)
  • leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsgebouwen
  • voorstellen tot vernieuwing
  • bodemsaneringsprojecten
  • brownfieldconvenanten.

Elke opschorting van de belasting moet je per aangetekend schrijven aanvragen bij de beheerder van de inventaris:

Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

De heffing wordt enkel kwijtgescholden:

  • als je de schrapping krijgt voor het einde van de opschortingstermijn of als je een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen
  • en als je in de tussentijd niet verkoopt.

De schrapping moet je aanvragen bij Departement Omgeving, de beheerder van de inventaris.

Procedure

Is een heffing verschuldigd, dan wordt een aanslagbiljet met een aangetekende brief verzonden aan de heffingsplichtige.

Kostprijs

Het bedrag van de heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouw.

De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vind je op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

De gemeenten kunnen op dit bedrag nog opcentiemen heffen. Stad Oostende heft 100 opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen voor het aanslagjaar 2023. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.