Belasting op de motoren (Drijfkracht)

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op allerlei soorten motoren/machines die in ondernemingen gebruikt worden.

Voorwaarden

Wie? 

Elke natuurlijke- of rechtspersoon die motoren gebruikt voor zijn exploitatie. 

Wanneer? 

Elke belastingplichtige moet per bedrijfsvestiging tegen uiterlijk 01 juli van elk jaar, de aangifte doen.  

Procedure

  • Bezorg ons in bijlage een gedetailleerde staat van alle motoren met opgave van het vermogen in kW
  • Vermeld het totaal vermogen van de motoren (Situatie op 01 januari van het aanslagjaar) 

Doe je aangifte als ondernemer via:

Gemeentebelastingen - Aangifteformulier drijfkracht (als ondernemer) 2024

Doe je aangifte als persoon via:

Gemeentebelastingen - Aangifteformulier drijfkracht (als persoon) 2024

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 11 euro  per kW (niet geïndexeerd). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De formule om het exacte bedrag te berekenen kan je in de “belastingverordening op drijfkracht” terugvinden.  

De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

De stopzetting of vermindering van de bedrijfsactiviteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

Voor alle bedrijven worden de eerste tien kilowatt van de belasting vrijgesteld

Uitzonderingen

Volgende motoren zijn belastingvrij

  • De motoren die uitsluitend worden aangewend voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen en/of de lokalen waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend.  
  • De motoren van de bedrijfsvoertuigen die onderworpen zijn aan de verkeersbelasting op de autovoertuigen of van deze belasting speciaal zijn vrijgesteld door een bepaling van de desbetreffende samengeordende wetten.  
  • De motoren van vissersvaartuigen.  

In bepaalde situaties kan het bedrijf vrijstelling genieten. Meer info en details kan je in de in de “belastingverordening op drijfkracht” terugvinden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.