Belasting op het te huur stellen van gemeubelde kamers

Hoofdthemas

Als je kamers in bungalows, villa's, woonhuizen, appartementen, studio's of andere plaatsen verhuurt aan personen die niet in Oostende wonen, moet je een jaarlijkse belasting betalen.

Voorwaarden

De belasting moet worden betaald door de persoon (of bedrijf) die de gemeubileerde kamer verhuurt. Het is van toepassing op eigenaren die kamers verhuren aan niet in Oostende op dit adres gedomicilieerde personen. De belasting wordt bepaald op basis van het aantal verhuurde gemeubileerde kamers. Gratis terbeschikkingstelling wordt gelijkgesteld aan verhuur.

Voor het te huur stellen van gemeubelde kamers moet je ook een vergunning aanvragen. Meer info en details kan je vinden op de webpagina: Het stedelijk kamerreglement

Wens je te weten aan welke normen de kamers moeten voldoen? Deze kan je vinden in:

Het kamerreglement.pdf555,7 Kb(pdf)

Procedure

Je bent verplicht om een aangifte in te dienen bij het stadsbestuur, waarin je het aantal gemeubileerde slaapkamers per verdieping vermeldt.

Maak hiervoor gebruik van volgend aangifteformulier: Aangifte formulier voor het te huur stellen van gemeubelde kamers.pdf160,2 Kb(pdf)

De aangifte blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Eventuele wijzigingen moeten schriftelijk binnen veertien dagen worden gemeld aan de dienst Belastingen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 80 euro per verhuurde kamer (niet geïndexeerd). Vanaf 2022 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen. Als de verhuur eindigt vóór 1 augustus of begint na 31 juli, wordt de belasting verminderd met de helft. Deze vermindering is alleen geldig als de wijziging vóór 1 augustus van het belastingjaar schriftelijk wordt gemeld aan de dienst Belastingen.

Uitzonderingen

Pensionaten, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, jeugdcentra en andere instellingen met een sociaal of maatschappelijk doel zijn vrijgesteld van deze belasting.

Meer info

Als je de belasting niet op tijd aangeeft of als je een foutieve of onvolledige aangifte doet, zal de belasting automatisch worden vastgesteld door het Stadsbestuur op basis van beschikbare gegevens.

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.