Belasting op masten en pylonen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting voor het plaatsen van masten en pylonen (telecom- en elektriciteitsmasten) met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld op het grondgebied van de stad Oostende. 

Voorwaarden

Eigenaren van hoge masten en pylonen in Oostende moeten een belasting betalen. Deze regel geldt voor masten en pylonen met een hoogte van minimaal 15 meter boven de grond, die zich bevinden op het grondgebied van Oostende op 1 januari van het belastingjaar.

Wens je een mast of pyloon te plaatsen? Dan moet je bovendien een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Procedure

Belastingplichtigen dienen jaarlijks vóór 28 februari van het aanslagjaar een aangifte in te dienen bij het stadsbestuur. Neem hiervoor contact op met de dienst Belastingen.

Het is van groot belang om de aangifte tijdig en nauwkeurig in te dienen. Indien dit niet gebeurt of als de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is, kan het stadsbestuur de belasting ambtshalve vaststellen op basis van beschikbare gegevens. Bezwaar en beroep tegen deze vaststelling zijn mogelijk. Voorafgaand aan ambtshalve vaststelling zal het College van Burgemeester en Schepenen de belastingplichtige schriftelijk op de hoogte stellen van de redenen, elementen en het bedrag van de belasting, waarbij de belastingplichtige 30 kalenderdagen heeft om schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

Bij ambtshalve vaststelling wordt de belasting verhoogd met 20% van het oorspronkelijke bedrag. Bij herhaalde overtredingen kan deze verhoging zelfs oplopen tot 40%. Het is daarom raadzaam om de belastingaangifte tijdig en correct in te dienen om problemen en mogelijke verhogingen te voorkomen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 2.500 euro per jaar per mast of pyloon. Vanaf 2020 wordt het belastingbedrag jaarlijks aangepast aan de hand van de index van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen

De volgende constructies zijn vrijgesteld van de belasting:

  • Constructies voor het produceren van windenergie of andere groene stroom.
  • Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.
  • Constructies voor louter recreatief gebruik.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.