Belasting op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling

Hoofdthemas

Wat betekent een niet-vervallen verkaveling?

Stel je voor dat je een stuk land wilt opdelen in kleinere stukken om te verkopen aan verschillende mensen. Hiervoor het je een omgevingsvergunning voor verkaveling nodig.

De vergunning heeft een aantal regels:

  • Als je binnen vijf jaar na het krijgen van die vergunning nog geen derde van de loten hebt verkocht, dan vervalt de vergunning. 
  • Als je binnen tien jaar na de vergunning nog niet minstens twee derde van de loten hebt verkocht, dan vervalt de vergunning.

Als er niet aan de termijnen van verkoop voldaan is vervalt de verkaveling en kunnen er geen afzonderlijke loten meer verkocht worden.

Stad Oostende heft een belasting op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling.

Voorwaarden

De belasting wordt geheven op eigendommen en moet worden betaald door de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar. 

Procedure

De eigenaar van een onbebouwd bouwperceel is verplicht om bij het stadsbestuur aangifte te doen.

Doe je aangifte via:

Aangifteformulier voor de belasting op de niet-bebouwde percelen en niet-bebouwde gronden.pdf162,4 Kb(pdf)

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt het bedrag van de belasting jaarlijks geïndexeerd. Meer info en details over de berekening vind je in de belastingverordening op niet-bebouwde percelen.

KLASSE
Bedrag per strekkende meter van de kavel, palend aan de straat 
A. De straten van het stadscentrum begrensd door de Albert I-Promenade, de Zeedijk, de Koninginnelaan tot aan de Torhoutsesteenweg, de Torhoutsesteenweg tot aan de Alfons Pieterslaan, de Alfons Pieterslaan, de Vindictivelaan en de Visserskaai, deze straten inbegrepen. 335,00 euro
B. De hierna vermelde straten: de Zeedijk vanaf de Koninginnelaan, de Koningin Astridlaan vanaf de Koninginnelaan, de Troonstraat, de Raversijdestraat, de Nieuwpoortsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de Dorpsstraat, de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de Mariakerkelaan, de Northlaan en de Elisabethlaan tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Stuiverstraat. 223,00 euro
C. Alle overige straten112,00 euro

Let op! Dit zijn de niet-geïndexeerd bedragen.

De minimale aanslag per bouwperceel bedraagt 514 euro

De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Uitzonderingen

Mensen en organisaties die aan de volgende voorwaarden voldoen, hoeven de belasting niet te betalen:

  1. Personen of bedrijven die slechts één onbebouwd stuk grond bezitten, zonder andere eigendommen.
  2. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
  3. Eigenaren van percelen die vanwege bedrijfsactiviteiten of landpachtregels niet bebouwd kunnen worden. Deze vrijstelling geldt alleen voor die specifieke percelen.
  4. Ouders met kinderen ten laste, waarbij één onbebouwd perceel per afhankelijk kind wordt vrijgesteld. De vrijstellingen voor punten 1 en 4 zijn alleen geldig gedurende vijf kalenderjaren na de aankoop van het eigendom.
  5. Wanneer je een stuk grond aankoopt voor bijvoorbeeld de bouw van een huis, of wanneer je een oud gebouw afbreekt om plaats te maken voor iets nieuws, ben je verplicht om belasting te betalen als de nieuwe constructie niet binnen twee jaar na de aankoop van het grondstuk of de afbraak van het oude gebouw gereed is om te worden gebruikt, wat inhoudt dat het wind- en waterdicht moet zijn.
  6. Personen die via een verkavelingsvergunning toestemming hebben om een perceel op te delen en de nieuwe kavels te verkopen, zijn een jaar lang vrijgesteld van het betalen van deze belasting. Dit jaar gaat in op 1 januari van het jaar dat komt na het verlenen van de vergunning. Als bijvoorbeeld de verkavelingsvergunning op 3 maart 2023 werd verleend, dan is de verkavelaar vrijgesteld van de belasting tot 31 december 2024.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.