Bezwaarschrift stedelijke belasting

Hoofdthemas

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen het aanslagbiljet een bezwaarschrift (schriftelijk of per e-mail) indienen.

Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift dient ondertekend en gemotiveerd te zijn door de belastingschuldige of vertegenwoordiger. 

Vermeld de naam, hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige. 
Vermeld ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen

Ofwel kan je jouw bezwaarschrift schriftelijk indienen bij:

College van Burgemeester en Schepenen
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Ofwel per e-mail met een ondertekend bezwaar op gemeentebelastingen@oostende.be

Als je wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet je dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.