Context RUP Nieuwe Stad

Hoofdthemas

De Nieuwe Stad is een woonwijk gebouwd in 1972 bestaande uit appartementen van de sociale huisvestigingsmaatschappijen de Oostendse Haard en de Gelukkige Haard. De bestaande gebouwen zijn verouderd en dringend aan renovatie of vervanging toe. Renovatie van de gebouwen zou al snel oplopen tot dezelfde kostprijs als nieuwbouw, waarbij structurele gebreken en het comfort onvoldoende aan de hedendaagse verwachtingen voldoen. Na overleg met het stadsatelier Oostende werd gekozen voor vervangbouw met herontwikkeling van de volledige site.

Om dit re realiseren is via de procedure van Open Oproep een ontwerper aangeduid op basis van een projectvoorstel. De site is volledig gelegen in woongebied, doch verder gedetailleerd in een BPA waarbij openbaar groen, openbare wegen en inplanting van gebouwen vrij gedetailleerd zijn weergegeven. Het project dat als laureaat uit de Open Oproep kwam is niet realiseerbaar binnen de gedetailleerde afbakeningen van het BPA nr. 122 Nieuwe Stad. Om het project te kunnen realiseren dient het betrokken deel van het BPA vervangen te worden door een RUP. De contour van het plangebied wordt verruimd om tot een samenhangend geheel te komen.

In het RUP zal aandacht besteed worden aan:

  • De vervangbouw van de huisvestingstorens binnen een gewijzigd concept mogelijk maken
  • Voldoende garanties inbouwen naar densiteit en zuinig ruimtegebruik
  • Verantwoord omgaan met verdichting
  • De verhardingsgraad binnen het plangebied beheersen
  • Aandacht voor kwalitatief openbaar groen
  • Optimaliseren van de ontsluiting voor de zwakke weggebruiker
  • Realiseren van sociale huisvesting op de terreinen van de oude kantoren van de Gelukkige Haard
  • Realiseren van sociale huisvesting langs de Karel Goetghebeurstraat