Context RUP Raversijde

Hoofdthemas

Raversijde kent op vandaag geen gedetailleerde bestemmingsplanning (via een BPA of een RUP) waardoor het gewestplan het kader vormt voor het beoordelen van omgevingsvergunningen. Als gevolg bestaat er geen globaal kader om een antwoord te bieden op vragen met betrekking tot toerisme en mobiliteit, zoals het statuut van recreatieve verblijven, aangepaste parkeermogelijkheden, het omzetten van eengezinswoningen naar meergezinswoningen etc.

Zoals beschreven in de meerjarenplanning (2020-2025) van de stad Oostende wordt de noodzaak gevoeld om een juridisch kader te scheppen waarbinnen omgevingsvergunningen kunnen beoordeeld worden. Enerzijds om een toekomstbeeld te scheppen voor eigenaars en/of potentiële ontwikkelaars die projecten willen realiseren in Raversijde. Anderzijds ook om de positie van tweede verblijven binnen Raversijde te verduidelijken en om een antwoord te bieden op vraagstukken met betrekking tot toerisme. Om dit alles te verankeren binnen een juridisch kader, wordt het RUP Raversijde opgemaakt.

Doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

  • Ontwikkelen van een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie met aandacht voor kwalitatieve en alternatieve woonvormen
  • Voldoende garanties inbouwen naar te verwachten densiteit en zuinig ruimtegebruik
  • De verhardingsgraad binnen het plangebied beheersen – aanzetten bieden tot ontharden
  • Specifieke aandacht voor zachte verbindingen en behoud van het groen karakter
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.