Context RUP Signaalgebied Gouwelozekreek

Hoofdthemas

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 werd het ‘ontwerp startbeslissing signaalgebied Gouwelozekreek’ goedgekeurd. Dit naar aanleiding van de overstromingsgevoeligheid van de nog niet-bebouwde zone t.h.v. de Gouwelozekreek en recente overstromingen in het gebied. Het signaalgebied ten zuiden van de Gouwelozekreek heeft op vandaag volgens het gewestplan deels de bestemming ‘woongebied’ en deels ‘gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen’. Een gedetailleerd kader wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen het gebied ontbreekt als gevolg. 

In dit gebied, ter hoogte van de Zandvoordestraat, zijn enkele percelen gelegen van een voormalige onderneming, waardoor de stad mogelijkheden ziet naar herbestemming. De stad Oostende wenst niet enkel in te zetten op het herbestemmen naar een bouwvrije opgave, maar de mogelijkheden van de ruimtelijke samenhang tussen ontwikkeling en waterrijke gebieden te onderzoeken. Dit niet enkel voor de site van de voormalige onderneming, maar voor de volledige bouwkorrel (tussen de Ganzestraat, Zandvoordestraat en Gouwelozekreek) gelegen ten zuiden van de Gouwelozekreek. In het kader van de ruimtelijke inpasbaarheid van de ontwikkeling binnen de bestaande bouwkorrel langsheen de Zandvoordestraat en zijn onmiddellijke omgeving gaat de voorkeur uit naar woonontwikkeling op maat van de omgeving, gecombineerd met ruimte voor water. Een goed evenwicht kan leiden tot een leefbare, kwaliteitsvolle en klimaat-adaptieve woonkorrel in de wijk Konterdam-Meiboom. 

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is noodzakelijk om een kader te schetsen rond de mogelijkheden in dit plangebied en waar nodig een herbestemming door te voeren. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.