Context RUP Vogelwijk

Hoofdthemas

De Vogelwijk is een buurt in de wijk Konterdam-Meiboom waar zowel private woningen als diverse sociale woningen aanwezig zijn. De sociale huisvestigingsmaatschappij De Oostendse Haard wenst een deel van het bestaande huurpatrimonium, die bouwfysisch niet meer te renoveren vallen op een economisch verantwoorde manier, te vervangen door een volledig nieuw groepswoningbouwproject. De ruimte waar de bestaande woningen zijn bebouwd zouden op deze manier optimaler worden benut. Binnen de plannen van het ‘Nieuwe Nest’ worden een deel van de nieuwe woningen ingeplant op delen van percelen die in het huidige BPA 103 Autosnelweg-Gistelsesteenweg bestemd zijn als openbare wegenis of openbaar groen. Volgens het VCRO kan afgeweken worden op een BPA ouder dan 15 jaar, met uitzondering van openbare wegenis en/of openbaar groen. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplaan is met andere woorden noodzakelijk om de plannen te kunnen uitvoeren.

Het BPA 103 Autosnelweg - Gistelsesteenweg vormt het kader voor het beoordelen van omgevingsvergunningen in de gehele Vogelwijk, waar zowel de sociale woningen als private woningen deel van uitmaken. Vermits het BPA verouderd is, werd gekozen om in dit RUP een nieuw kader voor omgevingsvergunningen op te maken dat geld voor de gehele Vogelwijk.

In het RUP Vogelwijk zal aandacht besteed worden aan de volgende aspecten:

- Ontwikkelen van een geïntegreerde ontwikkelingsvisie met aandacht voor gedifferentieerde woonvormen

- Realiseren en/ of upgraden van sociale huisvestiging

- Inzetten op een klimaat robuustere Vogelwijk, via:

  • Het beheersen van de verhardingsgraad
  • Garanties inbouwen naar densiteit en zuinig ruimtegebruik toe
  • Het waterbergend vermogen verbeteren
  • Aandacht voor kwalitatief openbaar groen
  • Het optimaliseren van de ontsluiting voor de zwakke weggebruiker
  • Het beheersen van de parkeercapaciteit