Coronasubsidies

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Noodfonds ter beschikking te stellen aan de lokale besturen die een grote autonomie krijgen om de middelen te besteden in de jeugd-, sport- en cultuursector. Oostende zal 1 145 790,44 euro ontvangen volgens de verdeelsleutel van de sectorale middelen in die drie sectoren via het Gemeentefonds.

De stad Oostende kreeg vanuit het werkveld heel wat vragen ter ondersteuning in deze moeilijke periode van semi-lockdown en exit. De lockdownperiode had als gevolg dat heel wat activiteiten niet door konden gaan waardoor er ook geen geld binnen kwam terwijl er toch al kosten waren gemaakt. De protocollen voor heropening betekenen vaak extra kosten voor de vrijetijdsorganisaties. De ledenwerving en werking in de toekomst zijn een groot vraagteken.

De Stad wil met gerichte maatregelen weer zuurstof geven aan de Oostendse vrijetijdssector.

Aanvragen van cultuurverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar cultuur@oostende.be voor 1 september.

Aanvragen van sportverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar sport@oostende.be voor 1 september.

Aanvragen van jeugdverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar jeugd@oostende.be voor 1 september.

Vrijetijdsverenigingen kunnen binnen het Algemeen subsidiereglement van de Stad  een subsidie krijgen voor:

  1. huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen, of afbetalingen van leningen tijdens de periode van sluiting door COVID-19 voor niet-stedelijke infrastructuur.
  2. extra uitgaven hebben ten gevolgde van COVID-19 bij de bouw of renovatie van jeugd-, sport- of culturele infrastructuur
  3. Jeugdverenigingen ontvangen een premie van 10 euro per lid en een premie van 10 euro per deelnemer aan een jeugdkamp.
  4. Aankoop van veiligheidsmateriaal voor vrijetijdsverenigingen die hun werking niet in stedelijke infrastructuur ontplooien
  5. Erfgoedverenigingen die een museum of tentoonstellingsruimte beheren, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de gederfde inkomsten
  6. Cultuurverenigingen die tijdens de zomer 2020 publieke activiteiten organiseren, kunnen een aanvraag tot subsidiëring richten aan de Stad voor de kosten van deze activiteiten.
  7. Cultuur- en sportverenigingen die tijdens de periode 17 maart tot 30 juni niet hun geplande en aangekondigde sport- en cultuuractiviteiten konden realiseren en daardoor inkomensverlies leden, kunnen een aanvraag doen tot extra subsidiëring.