Coronasubsidies

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro uit het Noodfonds ter beschikking te stellen aan de lokale besturen die de middelen autonoom kunnen besteden in de jeugd-, sport- en cultuursector. Stad Oostende zal ongeveer 1,1 miljoen euro ontvangen uit dat noodfonds.

Stad Oostende kreeg vanuit heel wat vragen ter ondersteuning tijdens de moeilijke coronaperiode. De lockdownperiode en ook de huidige exitstrategie zorgt ervoor dat heel wat activiteiten niet door konden gaan waardoor er ook geen geld binnenkwam, terwijl er toch al kosten waren gemaakt. De protocollen voor heropening betekenen vaak extra kosten voor de vrijetijdsorganisaties. De ledenwerving en werking in de toekomst zijn een groot vraagteken.

Daarom wil Stad Oostende met gerichte maatregelen en een pakket aan coronasubsidies opnieuw zuurstof geven aan de Oostendse vrijetijdssector.

Aanvragen van cultuurverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar cultuur@oostende.be voor 1 oktober.

Aanvragen van sportverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar sport@oostende.be voor 1 oktober.

Aanvragen van jeugdverenigingen moeten ingevuld verstuurd worden naar jeugd@oostende.be voor 1 oktober.

Onderaan dit artikel staan de verschillende aanvraagformulieren.

Vrijetijdsverenigingen kunnen binnen het algemeen subsidiereglement van Stad Oostende een subsidie krijgen voor:

  1. Huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen, of afbetalingen van leningen tijdens de periode van sluiting door COVID-19 voor niet-stedelijke infrastructuur.
  2. Extra uitgaven hebben ten gevolgde van COVID-19 bij de bouw of renovatie van jeugd-, sport- of culturele infrastructuur
  3. Jeugdverenigingen ontvangen een premie van 10 euro per lid en een premie van 10 euro per deelnemer aan een jeugdkamp.
  4. Aankoop van veiligheidsmateriaal voor vrijetijdsverenigingen die hun werking niet in stedelijke infrastructuur ontplooien
  5. Erfgoedverenigingen die een museum of tentoonstellingsruimte beheren, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de gederfde inkomsten
  6. Cultuurverenigingen die tijdens de zomer 2020 publieke activiteiten organiseren, kunnen een aanvraag tot subsidiëring richten aan de Stad voor de kosten van deze activiteiten.
  7. Cultuur- en sportverenigingen die tijdens de periode 17 maart tot 30 juni niet hun geplande en aangekondigde sport- en cultuuractiviteiten konden realiseren en daardoor inkomensverlies leden, kunnen een aanvraag doen tot extra subsidiëring.

Let wel, deze subsidies zijn gekoppeld aan een aantal bijkomende voorwaarden:

  • Min-inkomsten door het niet hebben van baropbrengsten komen niet in aanmerking voor subsidies.
  • Gebruikers die het alleenrecht hebben op bepaalde stedelijke infrastructuur (via concessie, erfpacht,...) worden beschouwd als gebruikers van niet-stedelijke infrastructuur omdat ook zij veiligheidsmateriaal (zoals ontsmettende middelen) hebben moeten aankopen.
  • Het niet plaatsvinden van een geplande activiteit omwille van de coronamaatregelen moet gestaafd worden door middel van een affiche, uitnodiging, folder,...