De Interactie

De Interactie

Hoofdthemas

WELKOM. KOM BINNEN.

EERSTE CONTACT

Enerzijds is de dienst Vergunningen en de dienst Omgevingsbeleid het eerste aanspreekpunt en communiceert de stedenbouwkundige (en andere integraal te benaderen) randvoorwaarden naar de architect/bouwheer. De omgevingsambtenaar kan beslissen om een concept te laten aanpassen alvorens het aan de coördinator vergunningen voor te dragen voor agendering op een zitting van het Stadsatelier. De bouwheer/architect wordt van de werkwijze van de kwaliteitskamer op de hoogte gebracht op het moment dat het duidelijk wordt dat een potentieel project binnen het werkveld van de kwaliteitskamer valt.

Alternatief kan een project ook voorgedragen worden door de voorzitter van het Stadsatelier. Hierbij is het van belang dat voldoende duidelijk aan de bouwheer/architect gecommuniceerd wordt dat er naast het Stadsatelier ook nog een toetsing aan de (juridisch vastgelegde) goede ruimtelijke ordening zal moeten gebeuren door het team Omgevingsvergunningen.

VERSCHILLENDE FASES IN DE BEGELEIDING

Het dossier kan op verschillende momenten het Stadsatelier bereiken. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang van een zo vroeg mogelijk eerste contact. Dit eerste contact vindt bij voorkeur plaats nog voor er een conceptbepaling van het project vastligt. Een project komt dus reeds in aanmerking voor begeleiding vanuit het Stadsatelier bij een eerste contextanalyse en daaruit volgende scenariovoorstellen - dus voorafgaand aan het conceptvoorstel. In deze fase ligt de nadruk op de grondige lezing en het begrijpen van de betekenis van de plek en haar randvoorwaarden. Doelstelling is te komen tot een open discussie zodat de ontwerpvraag scherp gesteld kan worden en eventueel verschillende varianten/pistes voor verder onderzoek meegegeven kunnen worden.

Een project wordt een tweede keer voorgelegd op het moment dat het concept duidelijk is uitgewerkt. In deze fase van het advies wordt de focus vooral gelegd op de stedenbouwkundige inpassing en het detecteren van de kantelpunten in het aangenomen programma. Hier kunnen nog fundamentele wijzigingen doorgevoerd worden zonder dat het hele ontwerpproces moet hernomen worden. Doelstelling is om inzicht te verwerven in de verwachtingspatronen van de bouwheer en de daarvoor meest wenselijke ontwerptools voor het ontwerpteam.

Het verder uitgewerkte voorontwerp (met motivering waarom bepaalde adviezen niet werden opgevolgd) wordt in een volgend moment aan het SAO voorgelegd. In deze fase zal de nadruk eerder liggen op de architecturale beoordeling waarbij alle facetten zoals eerder beschreven mee in overweging genomen worden. Ook de inschakeling van het team Omgevingsvergunningen is hier van belang om een correct verwachtingspatroon op te bouwen.

TYPE PROJECTEN

De kwaliteitskamer verleent advies over beeldbepalende projecten, voor zowel private projecten gebouwd door ontwikkelaars of particulieren, als publieke projecten of de ontwikkeling van strategische gebieden die door de stad zelf geïnitieerd worden.
Niet elke individuele woning komt dus aan bod op de kwaliteitskamer, maar projecten die beeldbepalend zijn omwille van hun grotere schaal – ingeschaald in de omgeving, ligging en context, in een waardevol stads- en dorpsgezicht, in een prioritair stadsproject volgens de definitie opgenomen in het collegebesluit van 06/09/2019, of projecten die atypisch zijn in hun omgeving omwille van een bijzonder programma. Ook als het project strategisch gelegen is om maatschappelijke meerwaarde te creëren kan het in aanmerking komen.
Het SAO adviseert de stad ook in de opmaak van beleidsdocumenten of -visies en bij de visieontwikkeling op strategische gebieden die een impact