RUP De Nieuwe Stad

Huidige fase RUP: startnota

De Stad Oostende maakt, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemRUP) op, getiteld RUP NIEUWE STAD.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van 07 juli 2019 de  start- en procesnota van het RUP Nieuwe Stad goedgekeurd. Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van dit RUP.

Publieke raadpleging met contactmoment

Tijdens de periode van publieke raadpleging, van 29 juli tot en met 27 september 2019, kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

Op woensdag 28 augustus 2019 was er een infomoment in OC De Blomme. Je kan hier de presentatie nog eens bekijken

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Tijdens de periode van publieke raadpleging: van 29 juli tot en met 27 september 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Via het digitaal inspraakformulier
  • Via e-mail aan stedenbouw@oostende.be
  • Per brief (per post) gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
  • Persoonlijk afgeven tegen afgiftebewijs bij de Stadsbalie in het Stadhuis

Documenten inkijken

De documenten zijn digitaal te raadplegen onderaan deze pagina. 

De analoge documenten zijn, tijdens de openingsuren, ook in te kijken op volgende locatie:

  • aan de Stadsbalie in het Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

 

De startnota vormt de start van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieu-effecten-rapport (MER).
De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Wat is een gemRUP

Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gemRUP) is een plan waarmee de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.