RUP De Nieuwe Stad

Hoofdthemas

Huidige fase: voorlopige vaststelling

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nieuwe Stad' bevindt zich voor het ogenblik in de fase 'voorlopige vaststelling'. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad op 21/02/2022. Deze documenten zijn nu voorwerp van een openbaar onderzoek dat start op 14/03/2022 en eindigt op 12/05/2022.

Burgers kunnen opmerkingen formuleren via ruimtelijkeplanning@oostende.be ter attentie van de GECORO Oostende.


Vorige fasen:

Plenaire vergadering

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nieuwe Stad’ bevindt zich voor het ogenblik in de fase ‘plenaire vergadering’. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering verwacht 21 dagen na het versturen van de adviesvraag. Bij een fysieke plenaire vergadering hebben de adviesinstanties de mogelijkheid om hun advies schriftelijk in te dienen, maar ook fysiek mee te nemen naar de vergadering zelf. Deze vindt ten vroegste plaats 21 dagen na het versturen van de adviesvraag.

Voor het RUP Nieuwe stad werd de adviesvraag verstuurd op 5 oktober 2021 en liep de schriftelijke plenaire vergadering tot en met 26 oktober 2021. Na de adviezen te ontvangen, zullen we deze verwerken en zo nodig het RUP nog bijsturen, waarna we komen tot een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.

Vorige fase: Scopingnota

Stad Oostende maakt, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen de Gelukkige Haard en de Oostendse Haard, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemRUP) op, getiteld RUP NIEUWE STAD.
Doel van dit plan is de bestaande sociale huisvesting binnen een eigentijds kader te kunnen herbouwen met deels aangepaste typologieën en alternatieve voorzieningen. Gezien uit onderzoek is gebleken dat renovatie van het bestaand patrimonium geen evidentie is, noch ecologisch, noch economisch noch naar het respecteren van hedendaagse normen toe is beslist om over te gaan tot herbouw waarbij het totaalaantal inwoners van het gebied in grote mate gelijk blijft. Bijzondere aandacht gaat naar het beperken van verhardingen, stimuleren van alternatieve verplaatsingswijzen en het creëren van een groen kader.

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.
De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op 15/04/2020 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (Milieueffectrapportage) van de Vlaamse Overheid  om te bepalen of de opmaak van een plan-Mer nodig is.
Op vraag van deze dienst MER werd de scopingnota herwerkt en werd deze op 09/11/2020 opnieuw naar de dienst MER gestuurd om te bepalen of een plan-Mer nodig is in een volgende fase van het proces.

Startnota

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van 07/06/2019 de  start- en procesnota van het GemRUP Nieuwe Stad goedgekeurd.

Publieke raadpleging

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start en procesnota van het GemRUP Nieuwe STAD van 29 juli 2019 tot en met 27 september 2019. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. De ontvangen inspraakreacties werden verwerkt in de scopingnota.
Op woensdag 28 augustus 2019 was er een infomoment in OC De Blomme.

Wat is een gemRUP?

Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gemRUP) is een plan waarmee de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.