EU-project “City Link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development”

Hoofdthemas

Algemene doelstelling

Onder de titel “City Link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development” werd het stadbestuur van Oostende en Banjul een Europese project subisidie toegekend onder de EuropeAid (Europese Commissie) oproep tot projectvoorstellen  “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities”. Onder deze oproep moest het projectvoorstel in de vorm van een partnerschap tussen twee lokale overheden (in de EU en in een partnerland) aantonen hoe het zou bijdragen tot geïntegreerde stadsontwikkeling. Versterken van de capaciteit van de lokale overheid, verhogen van de weerbaarheid, stimuleren van innovatie en verhogen van de welvaart zijn de algemene doelen waaraan het project moest voldoen. Na de toekenning van de projectsubsidie aan Oostende en Banjul, werd daarom voor de verkorte projectnaam ‘Future Proof Banjul’ gekozen.

Future Proof Banjul wil bijdragen aan het verwezenlijken van een weerbare en leefbare stad als een hub van handel, welvarendheid, duurzaamheid en goed bestuur. De specifieke doelen van het project zijn gericht op vijf pijlers:

  1. Goed en effectief bestuur
  2. Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling Crab Island
  3. Duurzaam afvalbeheer
  4. Vergroening Banjul
  5. Capaciteitsopbouw Edward Francis Small Teaching Hospital

Goed en effectief bestuur

Met deze pijler beoogt Future Proof Banjul een verbetering van de algemene kennis en technische capaciteit van het stadsbestuur en raadsleden op het vlak van stadsplanning en ontwikkeling van beleid. Specifieke workshops en trainingen zullen worden georganiseerd gebaseerd op een inschatting van de verschillende noden die zelf worden aangegeven door personeel en raadsleden.

Daarnaast zal het project ook bijdragen aan de modernisering, innovatie en efficiëntie van de lokale overheid. IT tools en strategieën zullen worden ontwikkeld in de domeinen van:

  • GIS (Geografisch informatiesysteem)  en ruimtelijke ordening
  • Publieke dienstverlening
  • Financieel beheer
  • Databeheer

Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling Crab Island

Op een site van 1.6 hectare op Crab Island, een van de wijken van Banjul, bevindt zich een van de oudste ‘junior schools’ in Gambia, die werd opgericht in de koloniale periode. Sinds 2016 worden de gebouwen niet langer als school gebruikt en is er leegstand. Op de site zijn reeds een paar initiatieven gestart in het kader van de stedenband, zoals tuinieren voor vrouwen in een kwetsbare positie, in samenwerking met de organisatie Women Initiative Gambia (WIG), een fietsherstelatelier, imkeropleidingen, het produceren van ‘interlocking blocks’ waarmee geplaveid kan worden, enzovoort.

Future Proof Banjul wil van Crab Island een Sustainable Development Centre maken, een hub van innovatie, beroepsopleidingen en creativiteit. De hele site zal gerenoveerd worden waarbij er zonne-energie zal voorzien worden om de plaats zelfvoorzienend te maken op het vlak van elektriciteit. Er zijn 12 start-ups gepland, er zal een computerzaal en smart lab geïnstalleerd worden, een muziekacademie zal opgestart worden, een kenniscentrum voor hernieuwbare energie, opleidingen voor (jonge) ondernemers. Crab Island moet een plek worden die jongeren aantrekt die willen bijleren en de kiemen zaait van duurzame ontwikkeling, in de grond en in de hoofden!

Duurzaam afvalbeheer

Future Proof Banjul wil de hoeveelheid afval in het straatbeeld en illegale stortplaatsen verminderen door structureel in te grijpen in het huidige afval ophaalbeheer. Er worden investeringen gepland in ophaalwagens en vuilnisbakken, zodat een aanzet kan worden gegeven tot het scheiden van afvalstromen en recycleren van verschillende materialen. Op de huidige dumpsite zal verlichting komen en een afsluiting worden geplaatst zodat er een duidelijke scheiding komt met het natuurgebied waarnaast het gelegen is. Er zal  veiligheidskledij worden aangekocht voor het personeel van de veiligheidsdienst waardoor de hygiënische condities waarin gewerkt moet worden, verbeterd worden. Daarnaast zal het strand regelmatig worden opgeruimd door grote ‘beach clean-ups’ te organiseren en zal er rond bewustmaking worden gewerkt van de inwoners van Banjul op het vlak van sluikstorten en het correct gebruik van de waterafvoerkanalen.

Vergroening Banjul

Future Proof Banjul wil van Banjul een groenere stad maken. Er worden 5000 palmbomen op het strand van Banjul gepland om zee-erosie tegen te gaan en beter voor te bereid zijn op klimaatsverandering, in een stad die onder de zeespiegel ligt. Er zullen ook duizenden bomen gepland worden in de binnenstad die voor verkoeling moeten zorgen, CO2 reductie en een groener straatbeeld. In het natuurpark Tanbi Wetlands, dat naast Banjul ligt, worden er 5000 mangrovebomen aangepland in samenwerking met the West African Bird Study Association (WABSA). Ook wordt hier een boardwalk voorzien voor wandelingen en zal eco-toerisme gepromoot worden.

Capaciteitsopbouw Edward Francis Small Teaching Hospital

In het Edward Francis Small Teaching hospital zal Future Proof Banjul het ziekenhuis bijstaan om betere handhygiëne en algemene hygiënische omstandigheden te verbeteren. Het hospitaal zal o.a. handgels produceren, een actie die werd uitgebreid in het kader van COVID-19. Ook is het project aangepast om de bevolking van Banjul te sensibiliseren rond physical distancing en handhygiëne. Het sanatorium, waar COVID-19 patiënten worden opgevangen, werd bovendien van het nodige materiaal voorzien. De procedures van de spoeddiensten zullen verder onder de loep genomen worden en verbeterd waar nodig in samenwerking met medische partners uit Oostende.

Daarnaast zal Future Proof Banjul ook onderzoek stimuleren naar het gebruik van aloë vera bij het behandelen van de brandwonden. Kinderen in het bijzonder worden hier soms zwaar door getroffen. Aloë vera zal geteeld worden in de tuinen van Crab Island en op de site van het ziekenhuis.