FAQ belastingverordening op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand

Hieronder vind je veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet of heb je andere vragen? Neem dan zeker contact op met de dienst!

Ik heb een pand gekocht en wil dat pand verbouwen. Ben ik de belasting op leegstaande, verwaarloosde ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen dan verschuldigd?

Neen, de belastingverordening heeft enkel betrekking op panden die op het Leegstandsregister, de inventaris 'verwaarlozing' of inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' staan. Ben je eigenaar van een woning en/of gebouw die/dat niet op de inventaris of het register staat, dan is de verordening niet van toepassing en hoef je geen extra belasting te betalen.

Hoe komt mijn eigendom op de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'Ongeschikt-onbewoonbaar' of op het Leegstandsregister, terecht?

Een woning in Vlaanderen moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van gezondheid, veiligheid en kwaliteit. De normen liggen vast in regelgeving. Hiervan kunnen we niet afwijken.

Wanneer door de woningcontroleur vastgesteld wordt dat er ernstige gebreken zijn aan een woning, kan deze op de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' terechtkomen. Voorbeelden van gebreken zijn brandgevaar, gevaar op elektrocutie, valgevaar, ernstige schimmelvorming, … .

Een woningcontrole kan gebeuren na:

 • een klacht van een huurder, buren, hulpverleners, ….
 • een aanvraag van een huursubsidie van een huurder
 • een multibelactie ( Panden die vermoedelijk onvergund zijn opgesplitst,  worden systematisch aan een onderzoek onderworpen inzake woningkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. Meer informatie over multibel lees je hier)

Alle partijen (huurders én verhuurders) ontvangen via aangetekende zending het verslag van het woningonderzoek en het technisch verslag waarin alle gebreken staan opgesomd. Alle partijen kunnen daar schriftelijk op reageren. Eigenaars die kunnen aantonen dat ze de woning snel in regel zullen en kunnen brengen kunnen een opname in de inventaris vermijden.  Pas nadat iedereen schriftelijk kon reageren, wordt er beslist.

Naast woningkwaliteit is er nog de problematiek van leegstand en verwaarlozing. Deze wordt vastgesteld door dienst handhaving-team wonen.  

Mijn woning is ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Kan ik tegen deze beslissing in beroep gaan?

Jazeker, tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse Minister van Wonen.

 • Het beroep dien je met een beveiligde zending in op volgend adres:  Wonen in Vlaanderen, afdeling Premies & Woningkwaliteit, Team Handhaving, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C, 1000 Brussel.
 • De maximale termijn om beroep in te dienen is 30 dagen vanaf de betekening van de beslissing.
 • De eigenaar of bewoner dient het beroep zelf in of laat dit doen door iemand die hem/haar rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
 • In het beroepschrift vermeld je het volgende: het adres van de woning, de beslissing waartegen je beroep indient en de reden van het beroep.
 • Op het moment van het beroep, moet de woning nog als dusdanig bestaan.

Mijn eigendom dreigt opgenomen te worden in het leegstandsregister en/of de inventaris 'verwaarlozing'. Kan ik hiertegen in beroep gaan?

Jazeker, tegen de vaststelling kan je beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Het beroep dien je met een beveiligde zending in op volgend adres:  Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.  
 • De maximale termijn om beroep in te dienen is 30 dagen ingaand de dag na die van de kennisgeving
 • De eigenaar dient het beroep zelf in of laat dit doen door iemand die hem/haar rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
 • In het beroepschrift vermeld je het volgende:
  • de identiteit en adres van de indiener.
  • de aanwijzing van de administratieve akte van verwaarlozing en/of leegstand van het onroerend goed waarop het beroepschrift betrekking heeft.
  • Jouw argumentatie waarmee je de vaststelling wil betwisten.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het beroepschrift en betekent zijn 
  beslissing aan de indiener binnen een termijn van 90 dagen.
 • Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van de bevoegde overheid onherroepelijk.

Hoe weet ik als nieuwe eigenaar dat mijn pand op de inventaris 'Verwaarlozing', de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' en/of op het Leegstandsregister, staat?

Deze informatie moet worden opgenomen in de notariële akte van de aankoop van jouw eigendom. Als eigenaar zou je op de hoogte moeten zijn.

Zodra de stad in kennis gesteld wordt van de verkoop, brengt ze de nieuwe eigenaar nogmaals persoonlijk op de hoogte. Je krijgt dan ook een toelichting over de vrijstelling van één jaar en de bijkomende vrijstellingsmogelijkheden.

Wat is het doel van de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen?

Het doel van dit beleid is om panden die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen binnen een redelijke termijn terug in regel te stellen. Elke burger heeft recht op een kwaliteitsvolle woning. Het is de bedoeling dat je jouw eigendom zo snel als mogelijk weer in orde brengt om belastingen te vermijden.

Ben ik onmiddellijk belastingen verschuldigd wanneer mijn pand op de inventaris 'verwaarlozing', de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' of op het Leegstandsregister komt?

Vroeger was dat inderdaad het geval. Sinds 1 januari 2020 krijgen eigenaars één jaar tijd om een oplossing te zoeken. De eigenaar van het zakelijk recht wordt dus tijdelijk vrijgesteld van belastingen gedurende een periode van één jaar.

Pas als op het einde van de periode blijkt dat het pand niet is geschrapt uit de inventaris en er niet tijdig een aanvraag tot aanvullende vrijstelling werd ingediend, moet je de belasting alsnog betalen.

Wat als mijn pand na één jaar nog op de inventaris staat? Ben ik de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen dan verschuldigd?

Neen, je kan een (aanvullende) vrijstelling aanvragen. Er zijn heel wat mogelijkheden voorzien:

 • Vrijstelling voor een belastingplichtige met beperkte handelingsbekwaamheid.
 • Vrijstelling voor nieuwe houders van het zakelijk recht.
 • Vrijstelling voor renovatie: er kunnen bijkomend 2 schijven van een jaar aangevraagd worden.
 • Vrijstellingen voor onroerende goederen, woningen en/of gebouwen erkend als monument.
 • Vrijstelling voor woningen die getroffen zijn door een ramp.
 • Vrijstellingen voor woningen en/of gebouwen die onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure. Dit gaat over geschillen waarvoor de bevoegde rechtbank een verzegeling heeft uitgesproken, of een gerechtelijk expert heeft aangesteld, waardoor het gebruik van het eigendom tijdelijk onmogelijk is. 
 • Vrijstellingen voor woningen, opgenomen in het leegstandsregister en gelegen boven een gebouw dat effectief in gebruik is en waarvan de gevelbreedte beperkt is.
 • Vrijstellingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Vrijstelling wegens het aanvragen van de schrapping van leegstaande woningen en/of gebouwen.
 • Vrijstellingen voor woningen waarvoor met een Sociaal Verhuurkantoor een renovatieovereenkomst of een intentieverklaring tot verhuur werd afgesloten.

De procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de belasting kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

Hoe vraag ik een vrijstelling aan voor de belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen?

De bevoegde dienst Handhaving, team Wonen, zal je hierin begeleiden. De informatie wordt je schriftelijk bezorgd. Bovendien verwittigt de dienst je nogmaals schriftelijk wanneer je vrijstelling dreigt te vervallen. Zo kan je alsnog actie ondernemen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om de herinnering van de dienst af te wachten, maar zelf je dossier op te volgen.

Voor meer en volledige informatie verwijzen we naar de bekendmaking 'Belastingverordening op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand'.

De procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de belasting kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

Hoe kan ik mijn pand laten schrappen van de inventaris 'verwaarlozing', de inventaris 'ongeschikt-onbewoonbaar' of van het Leegstandsregister?

Elke schrapping moet je zelf aanvragen. Omdat de voorwaarden voor de schrapping voor elke inventaris anders zijn, neem je best contact met de dienst handhaving-team wonen.

De procedure voor de aanvraag tot schrapping van een pand uit de inventaris/ het register, kan je vinden op: Belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.