Flexibele trajecten - Arktos West-Vlaanderen vzw en Groep Intro

Hoofdthemas

Flexibele trajecten

Sommige jongeren doorlopen het secundair onderwijs met hindernissen. Ze voelen zich niet thuis op school, weten niet goed hoe ze hun mening goed kunnen verwoorden, krijgen te maken met verschillende conflicten,... Soms kunnen deze hindernissen ervoor zorgen dat het tot een breuk komt tussen jongeren en hun school. 
De scholengemeenschappen uit de regio Oostende willen dit voorkomen.
Onderwijsondersteunende initiatieven zijn diverse vormen van flexibele trajecten om jongeren én hun leerkrachten in het gewoon, het buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd te ondersteunen en zo de schooluitval en het vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegengaan.

De flexibele trajecten worden georganiseerd in een partnerschap tussen Groep Intro en Arktos.

Wat?

Met de flexibele trajecten bieden we jongeren, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, een positief en maatgericht traject aan, zodat zij opnieuw aansluiting vinden bij een schools traject. Omdat de diversiteit van de vragen groot is, is ook ons aanbod erg breed: we stemmen telkens af op de interesses en noden van de jongere. We werken bovendien nauw samen met de school en het CLB en behouden en versterken de band tussen de school en de jongere.

Ook klassen met een zorgvraag kunnen een maatgericht traject doorlopen of vanuit een preventief standpunt aangemeld worden.

Bij onderwijsinstellingen en schoolpersoneel versterken we het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren. Ook hier kiezen we steeds voor een case- en maatgerichte ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als een preventief karakter.

Hoe?

  • Op niveau van leerlingen/klasgroepen.

Vanuit een rondetafelgesprek of klassenraad worden de noden van alle betrokkenen uitgeklaard. Samen met alle betrokkenen stippelen we een maatgericht traject uit.

Tijdens de individuele en/of groepstrajecten wordt oplossingsgericht gewerkt aan de hand van een doelgericht plan om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De opzet van een traject kan zowel vertrekken vanuit een preventief als curatief kader.

Tijdens de klasgroeptrajecten wordt aandacht gegeven aan het versterken van de groepssfeer, de groepsdynamiek, sociale vaardigheden en het uitbouwen van een constructief klasmanagement.

Na elk traject gebeurt een terugkoppeling op een afsluitende rondetafelgesprek of klassenraad.

  • Op niveau van leerkrachten/teams

Samen met de directie werken we een traject op maat uit. Thema's die bij deze trajecten aan bod kunnen komen, zijn: omgaan met grensoverschrijdend gedrag, proactieve cirkels, specifieke ondersteuning van nieuwe leerkrachten,...

Na elk traject gebeurt een terugkoppeling naar directie.

  • Op niveau van schoolbeleid

Binnen dit luik staat procesbegeleiding voorop. Samen met de directie en het middenkader stippelen we een traject uit. Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit een duurzame procesbegeleiding bij het zorgbeleid, ondersteuning bij het uitwerken ven een pestactieplan en/of sanctiebeleid, een pedagogische studiedag op maat, vorming gericht op leerbehoeften, enz...

Aanmelden?

Wanneer je vermoed dat een leerling, klasgroep of team baat kan hebben bij een flexibel traject dien je contact op te nemen met het CLB. Enkel het CLB kan een aanmelding voor een flexibel traject doen.

Meer info?

Arktos West-Vlaanderen vzw

Anke Van Nieuwenhuyse - 0498 59 44 00 - avanieuwenhuyse@arktos.be

Groep Intro

Nathalie Daems - 0479 90 14 02 - nathalie.daems@groepintro.be