Wat is een GAS?

Sinds 01 april 2005 past de stad Oostende het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) toe. De Stad kan nu zelf sanctionerend optreden wanneer reglementen of verordeningen worden overtreden.

Dankzij het systeem van de GAS kunnen kleinschalige feiten die overlast en wrevel veroorzaken, maar meestal niet vervolgd werden door het parket, aangepakt worden. Door toepassing van deze wetgeving worden deze feiten, via de sanctionerend ambtenaar, behandeld binnen een termijn van zes maanden, zonder tussenkomst van het parket.

De boetes die de sanctionerend ambtenaar kan opleggen voor kleine vormen van overlast (vandalisme, sluikstorten, hondenpoep of lawaai) bedragen maximaal 350 euro.

Naast politieambtenaren en agenten van politie zijn ook stadsambtenaren van dienst Handhaving en Toezicht, dienst Openbaar Domein, dienst Economie alsook gemeenschapswachten gemachtigd om bestuurlijke verslagen op te stellen.

Administratieve sancties zijn van toepassing op o.a.:

 • voederen van dieren op het openbaar domein met brood of etensresten;
 • hondenpoep;
 • het verplicht gebruik van de korte leiband;
 • wildplassen;
 • wildplakken;
 • gooien van huishoudelijk afval in de openbare afvalkorven;
 • plaatsen van huisvuilzakken of PMD-zakken voor 5 uur 's morgens op de dag van ophaling;
 • zich begeven met een hond op het strand op een tijdstip en in een zone waarin dit niet is toegestaan;
 • bedelen in het centrum (bovendien kunnen de bijeen gebedelde gelden in beslag worden genomen);
 • afsteken van vuurwerk zonder machtiging of vergunning;
 • parkeren in zones voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart (bewoners/zorgverstrekkers);
 • langer dan toegestaan parkeren in een zone waar parkeren voor beperkte duur geldt;
 • kamperen op het openbaar domein;
 • het openbaar domein onvergund bezetten (containers, terrassen, reclameborden)
 • onvergund flyeren.

Ook voor bepaalde parkeerinbreuken kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd. Afhankelijk van de begane overtreding bedraagt deze geldboete 58 euro of 116 euro.

Nog vragen? Stuur een mailtje naar GAS@oostende.be.


Procedure

Wordt een overtreding vastgesteld, dan wordt de sanctionerend ambtenaar hierover binnen een termijn van maximaal twee maanden ingelicht.

Kennisgeving

De overtreder wordt op de hoogte gebracht van de vaststelling met een aangetekende brief die een kopie van het bestuurlijk verslag bevat. Het betreft hier enkel de kennisgeving. Op dit moment kan de sanctie nog niet vereffend worden. (Opgelet! Bij overtredingen op stilstaan en parkeren wordt de geldboete meteen opgestuurd met een gewone brief. De geldboete bedraagt dan afhankelijk van de begane overtreding 58 euro of 116 euro).

Verweer

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen zijn verweermiddelen per aangetekende brief uiteen te zetten, of hij kan zijn verweermiddelen mondeling uiteenzetten bij de sanctionerend ambtenaar.
Overtreders die recht hebben op mondeling verweer worden in de brief hiertoe uitgenodigd (enkel indien de sanctie meer dan 70 euro bedraagt).

Beslissing en vereffening van de sanctie

Indien de overtreder akkoord gaat met de overtreding of indien hij niet over (geldige) verweermiddelen beschikt, hoeft hij verder niks te doen.
De beslissing met de sanctie wordt na verloop van tijd aangetekend toegestuurd. Hierbij zit eveneens het overschrijvingsformulier waarmee de sanctie dient vereffend te worden. Dit gebeurt binnen een termijn van zes maanden nadat de overtreding plaatsvond.

Na ontvangst van de beslissing krijgt de overtreder twee maanden de tijd om de sanctie te betalen.

Lokale bemiddeling

De lokale bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de geldboete in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De bemiddelaar nodigt de overtreder en de benadeelde uit om samen rond de tafel te zitten. Tijdens dit bemiddelingsgepsrek luistert de bemiddelaar naar het verhaal van de benadeelde en dat van de overtreder. Vervolgens wordt er samen gezocht naar een oplossing voor het conflict. Indien beide partijen een akkoord bereiken, wordt een overeenkomst opgesteld. Tot slot volgt de bemiddelaar de naleving of uitvoering van de overeenkomst op. Als die wordt uitgevoerd of nageleefd volgt er geen geldboete meer.

Voor wie? De sanctionerend ambtenaar bepaalt welk dossier in aanmerking komt voor bemiddeling: de overtreder van de verordening waarop de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing zijn, de benadeelde (individueel slachtoffer of de gemeente), eventueel andere betrokken personen (ouders, vertrouwenspersoon, tolk, etc.). De benadeelde kan zijn verhaal kwijt, krijgt antwoord op zijn vragen en kan herstel of vergoeding voor zowel morele als materiële schade krijgen. De overtreder kan zijn verantwoordelijkheid opnemen en krijgt de kans om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden.

Gebruik ons digitaal formulier:

Deelname aan een bemiddelingsgesprek (GAS-boete)

Niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

Indien de overtreder niet akkoord gaat, met de beslissing en de opgelegde sanctie, kan hij binnen een termijn van een maand een verzoekschrift neerleggen bij de Politierechtbank (Kazernevest 3 te Brugge).

Nog vragen? Stuur een mailtje naar GAS@oostende.be.


GAS onder de loep

De afkorting GAS staat voor gemeentelijk administratieve sanctie. Het systeem bestaat in Oostende al sinds 2005 en werd destijds ingevoerd als antwoord op lokale overlastproblemen. De bedoeling is dat de Stad zelf de strijd aangaat tegen vaak voorkomende vormen van overlast zoals sluikstorten, hondenpoep, wildplassen en onvergunde bezettingen van het openbaar domein.

Heel veel Oostendenaars werden nog nooit geconfronteerd met GAS. En dat is goed en ook  normaal. Wie zijn gezond verstand gebruikt en in het dagelijkse leven rekening houdt met zijn buren en medeburgers, weet wat kan en wat niet kan. Een kleine minderheid kan dat echter niet en zorgt voor overlast. Door de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt de Stad de prioriteiten inzake bestrijding van overlast en wordt voor onaanvaardbare overlast een lik-op-stuk beleid gevoerd. Elke dag weer gaan politieambtenaren en gemeentelijke GAS-vaststellers op pad om na te gaan of er zich problemen voordoen. Als dat zo is en wanneer men kan ontdekken wie de regelgeving aan zijn of haar laars lapt, dan kan er een gemeentelijke administratieve sanctie gegeven worden van maximaal 250 euro.

Zoals gezegd, met gezond verstand kom je al een heel eind. Deze lijst bevat een aantal zaken waarvoor je een gemeentelijke administratieve sanctie kan krijgen. Dat waren vroeger ook al overtredingen en dus strafbaar. Alleen worden ze nu dus bestraft met een GAS-boete. Let wel, de lijst is niet limitatief en kan aangepast worden. Alle verordeningen, waarvan de bepalingen strafbaar zijn met een GAS, kunnen worden geraadpleegd op de website.


Dieren

 • de hond niet aan de (korte) leiband houden
 • hondenpoep niet opruimen
 • voederen van dieren
 • het niet bijhebben van een zakje bestemd voor het opruimen van hondenpoep
 • uitwerpselen van rijdieren niet opruimen

Openbare reinheid

 • sluikstorten
 • huisvuil op de verkeerde dagen of tijdstippen of op niet-reglementaire wijze buitenplaatsen
 • wildplassen
 • pmd-afval of papier en karton op verkeerde dagen of tijdstippen of op niet-reglementaire wijze buitenplaatsen
 • aanplakken van affiches zonder voorafgaande vergunning, tenzij op de daartoe door de Stad aangewezen plaatsen
 • andere goederen deponeren in een openbare afvalkorf dan hondenpoep of afval dat op straat werd verbruikt
 • een afvalcontainer niet met gesloten deksel aanbieden voor ophaling
 • het trottoir niet sneeuwvrij maken bij sneeuw of ijzel
 • andere voorwerpen dan glasafval in de glascontainers deponeren
 • grof huisvuil buitenplaatsen zonder dat hiervoor een afspraak werd gemaakt
 • de sorteringregels in het recyclagepark niet respecteren
 • de afspraak omtrent de ophaling van grof huisvuil niet naleven
 • als huurder of eigenaar van een gebouw of van een onbebouwd perceel, de grond en/of het trottoir voor deze grond niet rein houden

Privatief gebruik van het openbaar domein

 • uitdelen van folders of promotiemateriaal zonder vergunning
 • zonder vergunning het kosteloos aanbieden en/of uitdelen met publicitair karakter van gadgets, monsters, drank en eetwaren
 • het onvergund bezetten van het openbaar domein (reclameborden, terrassen, uitstallingen, vlaggen, naar aanleiding van een bouwwerf…)
 • zich niet aan de specifieke reglementering inzake terrassen houden
 • aan vensterverkoop doen in het centrum

Parkeren

 • langer parkeren dan de toegestane tijd op een parkeerplaats met beperkte parkeertijd
 • parkeren in een bewonerszone, zonder geldige bewonerskaart zichtbaar in de wagen
 • parkeren op een plaats voor zorgverstrekkers, zonder geldige kaart in de wagen
 • parkeren op een plaats voor houders van een parkeerkaart, zonder geldige parkeerkaart in de wagen
 • parkeren op een plaats voor autodelen, terwijl het voertuig in kwestie geen voertuig voor autodelen betreft

Strand en duinen

 • zich met de hond begeven op het strand in een zone waarop dat in die periode niet is toegestaan
 • zich met een rijdier begeven op het strand in een zone waarop dat in die periode niet is toegestaan
 • zwemmen buiten de toegelaten zones
 • uitoefenen van watersportactiviteiten waar die niet toegelaten zijn
 • instructies van de redders niet respecteren
 • zand van het strand of de duinen wegnemen
 • kruien of kusthengelen in de badzones tijdens dagen en uren dat er een strandreddingsdienst is verzekerd
 • vissen op het strand met in het reglement niet toegestane netten en/of tijdens de periode en in de zones waarbij strandvisserij niet is toegestaan

Uitoefening van activiteiten op de openbare markten op het openbaar domein

 • als standhouder de openingstijden van de (vis)markt niet respecteren
 • zich niet houden aan de specifieke reglementering inzake de markten
 • niet net houden van de standplaatsen op de markt en/of de standplaatsen vóór het sluitingsuur niet aan een grondige reiniging onderwerpen

Orde en veiligheid

 • bedelen in de centrumzone
 • zich gemaskerd of verkleed vertonen zodat identificatie onmogelijk is
 • overtreden van een burgemeestersbesluit (bv. plaatsverbod in de uitgaansbuurt)
 • organiseren van geld- of kansspelen tenzij hiertoe vergunning werd verleend in het kader van kermissen
 • organiseren van tombola’s of hiertoe kaarten/loten verkopen hetzij met liefdadig doel, hetzij ten persoonlijke titel
 • kamperen op het openbaar domein, zonder voorafgaande toestemming

Organisatie van fuiven

 • zich niet houden aan de specifieke reglementering inzake het organiseren van fuiven
 • niet voldoen aan de voorafgaande meldingsplicht bij het organiseren van een fuif

Groenzones

 • houden van onvergunde muziekopvoeringen
 • beschadigen van de oevers van vijvers, de beplantingen en de graszones
 • vissen zonder in het bezit te zijn van een geldige visvergunning
 • varen met roei- en zeilbootjes, motorbootjes, pedalo’s e.d. zonder geldige vergunning
 • zich op het ijs begeven bij vorst en er schaatsen of andere ijssporten beoefenen zonder toestemming van de Burgemeester

Taxidiensten

 • niet respecteren van de verplichting om verzorgde en deftige kledij, met uitsluiting van jeans, sportschoenen en hoofddeksels, te dragen
 • toegelaten standplaatsen voor taxi’s bezetten terwijl men niet in dienst is
 • zich niet houden aan de vastgelegde tarieven voor taxivervoer
 • het keuringsbewijs en de groene verzekeringskaart van de taxi niet duidelijk leesbaar aanbrengen in het voertuig
 • de taxi niet in goede staat aanbieden: de taxi biedt niet de nodige kwaliteit, comfort, gemak en netheid zowel met betrekking tot de carrosserie als met betrekking tot de cabine

Winkels en nachtwinkels

 • de verkoop van alcoholhoudende dranken met een alcoholpercentage van meer dan 5,5 graden tussen 24.00 uur en 7.00 uur

Alcohol op het openbaar domein

 • gebruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en op het openbaar domein (buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel) indien dit gebruik de openbare orde verstoort of kan verstoren

Barbecues en het maken van vuur

 • vuur maken of vuurwerk ontsteken zonder voorafgaande toestemming op de openbare weg
 • houden van een barbecue op het openbaar domein: roosteren van vlees of andere levensmiddelen, zonder voorafgaande toestemming

Organisatie van kermisactiviteiten

 • zich niet houden aan de specifieke reglementering inzake het uitbaten van kermisattracties

De Spuikom

 • zwemmen in de Spuikom
 • motorboten of jetski’s gebruiken in de Spuikom
 • de verboden zone betreden, er vissen of die gebruiken om er vanaf de oever te vissen
 • vissen met banden of fuiken
 • de fauna en flora rond de Spuikom beschadigen en/of verstoren
 • het ornithologische gebied betreden tijdens de periode van 01 november tot het begin van de paasvakantie

Begraafplaatsen

 • deponeren van afval en huisvuil op het terrein van de begraafplaatsen
 • begraafplaatsen betreden met huisdieren
 • gebruik van fietsen, rolschaatsen, skateboards en bromfietsen op de begraafplaatsen

Meer informatie bij de dienst Handhaving en Toezicht, T 059/80.55.00 of via gas@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.