GAS 5: Procedure, boete en wettelijke voorwaarden

Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur.

In Oostende is het GAS 5-reglement van toepassing sinds 01 juli 2023. Hierdoor vallen deze snelheidsovertredingen niet langer onder het strafrecht.

Welke snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden?

Enkel snelheidsovertredingen die aan elk van de volgende vijf voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een GAS-boete:

 • De snelheidsovertreding is begaan op een plaats waar een snelheidsbeperking van 30km/u of 50km/u van toepassing is,
 • De toegelaten snelheid mag maximaal met 20km/u overschreden zijn (na correctie met de tolerantiemarge van 6km/u)
 • De overtreding wordt vastgesteld met een automatisch werkend toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokaal bestuur
 • De overtreding werd begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon
 • De snelheidsovertreding mag niet gepaard gaan met een andere overtreding zoals door het rood rijden of rijden zonder rijbewijs

Indien niet voldaan is aan 1 van deze vijf voorwaarden, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete, maar met een strafrechtelijke boete gesanctioneerd.

Wie kan een gasboete krijgen?

 • Natuurlijke personen ouder dan 18 jaar
 • Rechtspersonen

Bedrag van de boete?

 • Het bedrag van de boete is afhankelijk van de vastgestelde snelheid en de plaats van de overtreding, deze gegevens kan je terugvinden in het proces-verbaal;
 • De bedragen zijn wettelijk vastgelegd, hieronder kunt u een overzicht terugvinden:

Gereden snelheid

Gecorrigeerde snelheid

Binnen bebouwde kom zone 30km/u (OI)

Buiten bebouwde kom zone 30km/u (OI)

Ts 37 km/u en 39 km/uTs 31 km/u en 33 km/u53 euro53 euro
Ts 40 km/u en 46 km/uTs 34 km/u en 40 km/u53 euro53 euro
47 km/u41 km/u64 euro59 euro
51 km/u45 km/u108 euro83 euro
 

10-20km/h te snel*

10-30km/t te snel**

*53 euro + 11 euro voor elke km/h te snel**53 euro + 6 euro voor elke km/h te snel

Hoe verloopt de procedure? 

Een politieambtenaar stelt de snelheidsovertredingen vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's, bemande – of onbemande snelheidscamera’s. Hij/zij bezorgt het proces-verbaal binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het proces-verbaal. Indien het bedrag van de boete binnen de 30 dagen wordt betaald, is de procedure ten einde.

Wat als je niet akkoord bent?

Indien je niet akkoord gaat met de opgelegde boete kun je binnen de 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging schriftelijk verweer indienen. Dit kan door middel van het webformulier:

Verweerformulier - GAS 5

Of via een aangetekend schrijven naar Dienst Handhaving – GAS 5, Vindictivelaan 1 Oostende.

De sanctionerend ambtenaar beslist vervolgens of het verweer al dan niet gegrond is (binnen de 90 dagen).

 • Als er geoordeeld wordt dan het verweer ongegrond is, dan krijg je als overtreder de beslissing en een herinneringsbrief van de boete opgestuurd. Binnen de 30 dagen moet de boete betaald worden.
 • Als er geoordeeld wordt dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

Er is geen mogelijkheid tot mondeling verweer.

Indien je niet akkoord bent met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar heb je de mogelijkheid om binnen de termijn van 1 maand, na kennisgeving van de beslissing, beroep aan te tekenen bij de politierechtbank van Brugge. 

Was je niet de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten?

Als eigenaar van het voertuig ben je verplicht om de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven. Dit kan digitaal:

Formulier effectieve bestuurder - GAS 5

Of schriftelijk gericht aan Dienst Handhaving – GAS 5, Vindicitvelaan 1 Oostende.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.