Aanpassing van de geslachtsregistratie

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken om je geslachtswijziging aan te geven.

Aangifte registratie geslachtswijziging

Als u de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kunt u een aanvraag indienen om uw geslachtsregistratie te wijzigen.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

 • Meerderjarig zijn.
 • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én een attest hebben van een pediatrisch psychiater.
 • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.
 • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn.

Procedure

Je vraagt de aanpassing aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als dit niet mogelijk is, gebeurt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats. Dit houdt in dat je een afspraak maakt bij het gemeente- of stadhuis waar je gedomicilieerd staat/woont.

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

U overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken van uw gemeente waarin staat dat u er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestigt u dat u wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. In link 1 vindt u een modelverklaring (u kan deze ook bij de ambtenaar van burgerlijke stand krijgen en ter plaatse invullen).

De gemeente bezorgt u een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Binnen de drie dagen informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des konings voor advies. Dit advies verleent hij binnen de drie maanden:

 • Een negatief advies wegens tegenstrijdigheid met de openbare orde
 • Bij gebrek aan negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, is het een positief advies en gaat de procedure verder.

Opmaak van de akte

U maakt na dit advies opnieuw een afspraak bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt uw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Door deze aanpassing, zullen automatisch verschillende instanties uw geslachtsregistratie wijzigen, maar je zal ook zelf heel wat instanties moeten contacteren en administratie in orde moeten brengen.

Kostprijs

Kosten

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen. Je zal wel een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s) moeten betalen. De prijs van de identiteitskaart kost tussen de €15 en €25, afhankelijk van jouw gemeente.

Als je nog officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsregistratie, zal je ook deze kosten moeten dragen (lidkaarten, internationaal paspoort, rijbewijs,...).

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Wat meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis).

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 16j) nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.