Gevelrenovatiepremie

Hoofdthemas

Doe de aanvraag digitaal

Vraag hier meteen de premie aan via ons digitaal formulier:

Gevelrenovatie: aanvraag premie

Een afspraak maken kan ook:

afspraak met de dienst Wonen


Plant u renovatiewerken? U gaat bouwen of verbouwen?

Neem dan best eerst contact op met de dienst Wonen om wijs te worden uit de vele mogelijke premies.

Voor wat?

Premie voor renovatie en/of verfraaiing van elke gevel die zichtbaar is vanop het openbaar domein.

Onder meer bouwwerken, schilderwerken, herstellings- of verbeteringswerken (inclusief zandstralen) komen in aanmerking.

Het kan gaan om:

 • plaatsen van een nieuwe gevel (afkappen oude steen+plaatsen nieuwe halve steen)
 • het bepleisteren van de gevel van de woning
 • het zandstralen van de gevel van de woning
 • schilderen van de gevel van de woning
 • uitslijpen, heropvoegen van de gevel van de woning.

Voor wie en welke gebouwen?

 • Eigenaars, huurders of houders van een zakelijk recht van een (gedeelte) gebouw. Wie een zakelijk recht heeft op verschillende gebouwen kan per jaar voor max. drie gebouwen een premie aanvragen.
 • Gebouwen die verdeeld zijn onder het stelsel van mede-eigendom komen slechts in aanmerking indien de volledige gevel wordt gerenoveerd. Premie wordt dan uitbetaald aan de vereniging van mede-eigenaars, vertegenwoordigd door een syndicus of een ander aangeduid persoon.
 • Geen premie voor renovatiewerken aan gebouwen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en opgenomen zijn in de respectievelijke inventarissen.
 • Voor leegstaande gebouwen wordt de premie enkel verleend als de aanvrager het gebouw na de uitvoering van de renovatiewerken binnen de vier maanden als hoofdverblijf gebruikt. Dienst Wonen controleert via RR.
 • Premie kan ook worden toegekend voor tweede verblijven en handelspanden. Handelspanden moeten binnen vier maanden effectief in uitbating zijn.
 • Geen premie voor beschermde gebouwen die opgenomen zijn in het beschermingsdecreet van 1976 (hiervoor is dan wel een premie te verkrijgen via het Agentschap Onroerend Erfgoed).

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 25,00 euro per m² geveloppervlakte (zonder raam- en deuropeningen) zichtbaar vanop het openbaar domein, met een max. van 1.250,00 euro per gebouw. De premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag.
 • Voor een appartementsgebouw bedraagt de premie ook 25,00 euro per m² geveloppervlakte (zonder raam- en deuropeningen) met een max. van 250,00 euro per bouwlaag.
 • Premiebedragen worden verdubbeld voor restauratie van de gevels van panden die als waardevol pand zijn opgetekend in de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) of in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) van de Stad Oostende.
 • Premiebedragen worden verdubbeld voor restauratie van de gevels van panden die met een lage locuswaarde zijn opgenomen in het Raadsbesluit van 27 november 2009, houdende het actieplan bouwkundig erfgoed en latere wijzigingen.
 • Premiebedragen worden verdubbeld voor restauratie van de gevels van panden die opgenomen zijn op de recentste uitgave van de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed.
 • Premiebedragen worden verdrievoudigd voor de restauratie van de gevels van panden die met een hoge locuswaarde zijn opgenomen in het Raadsbesluit van 27 november 2009, houdende het actieplan bouwkundig erfgoed en latere wijzigingen.

Opgelet: Premies voor panden op verschillende lijsten (locus, Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed, etc) worden niet gecumuleerd.

 • Premie kan enkel worden uitbetaald indien alle nodige vergunningen in orde zijn.
 • Premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag.

Voorwaarden?

 • Premie wordt slechts verleend indien voldoende kredieten beschikbaar.
 • Premie kan slechts één maal om de tien jaar worden aangevraagd per kadastraal perceel. De periode wordt gerekend vanaf de uitbetaling van de vorige premie voor gevelrenovatie (datum betaalbaarstelling door het CBS).

Procedure en dossierstukken?

 1. Aanvraag vergezeld van:
  1. Factuur van maximaal 1 jaar oud op datum van de aanvraag
  2. Afschrift basisakte bij mede-eigendom
 2. Controle door dienst Wonen
 3. De werken mogen slechts worden aangevat nadat alle vereiste vergunningen werden verkregen.
 4. De premie wordt definitief toegezegd nadat de dienst Wonen de controle ne opmeting heeft uitgevoerd. Na de werken mag er geen enkel gebrek meer voorkomen aan de gevels, loggia’s en erkers, zichtbaar vanop de openbare weg.

Aanvraag bij voorkeur digitaal:

Gevelrenovatie: aanvraag premie

Verbintenis door de aanvrager

De aanvrager moet volgende tekst integraal opnemen in alle akten (overdracht eigendomsrecht of een ander zakelijk recht) die betrekking hebben op het gebouw of een gedeelte ervan waarvoor men een premie ontvangt:

De verkrijger van de premie moet zicht ertoe verbinden:

 • de gevel(s) te onderhouden als een goede huisvader;
 • gedurende tien jaar na de datum van uitbetaling van de premie geen reclameborden aan te brengen aan de delen van het gebouw waaraan betoelaagde werken werden uitgevoerd;

Een afwijking voor het plaatsen van een reclame- of ander bord kan aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag moet ingediend worden bij de dienst Wonen van de Stad Oostende;

Indien de verkrijger zonder toestemming toch een reclamebord hangt aan de delen van het gebouw waaraan de betoelaagde werken werden uitgevoerd, dan zal de Stad de premie integraal terugvorderen te vermeerderen met een administratieve kost van 250,00 euro.”

Geschillen?

Alle betwistingen worden autonoom beslecht door het CBS.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Wonen.

Voor algemene informatie, het indienen van een aanvraag of het nabrengen van dossierstukken kunt u vanaf 7 november 2016 terecht aan de onthaalbalie van het Stadhuis.