Noodsituaties

Versie 2020 in het kwaliteitshandboek

REGELGEVING

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters van 22 november 2013.

Onderafdeling 5. Crisis en grensoverschrijdend gedrag
Art. 27. De organisator heeft een crisisprocedure en meldt elke crisis zo snel mogelijk aan Kind en Gezin.

In het eerste lid wordt verstaan onder crisis: een acute noodsituatie waarbij de fysieke of psychische integriteit van een kind tijdens de kinderopvang in gevaar is en waarbij acuut hulp vereist is.

De crisisprocedure legt de opeenvolgende stappen en de manier van communiceren vast die gevolgd moeten worden in geval van crisis. Er is daarbij minstens één persoon aangewezen op wie een beroep kan worden gedaan.

Art. 37 en 38 van ditzelfde besluit bepalen dat elke organisator over een aanwezigheidsregister en een inlichtingenfiche van elk kind moeten beschikken.

Art. 43. § 1. De organisator heeft de volgende documenten over de kinderbegeleider: (…)

4° een attest van kennis van levensreddend bij kinderen, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn; (…)

Afdeling 2. Veiligheid en gezondheid
Onderafdeling 1. Brandveiligheidsvoorschriften

Art. 22. De organisator van de gezinsopvang zorgt voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie van de opgevangen kinderen en voor maatregelen betreffende brandpreventie.

DOELSTELLINGEN

De crisisprocedure legt de opeenvolgende stappen vast die je neemt in elke gevaarsituatie die zich voordoet bij de opvang van kinderen bij een onthaalouder aangesloten bij de dienst.

De crisisprocedure leidt tot afspraken over wie, wat en wanneer communiceert aan wie over een gevaarsituatie in de opvang.

Concreet :        

  • Efficiënt en gepast reageren in een gevaarsituatie.
  • De gevolgen van een gevaarsituatie beperken.
  • Efficiënt en gepast communiceren in geval van een gevaarsituatie.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de opvang.

Stappenplan : evacueren

CrisisprocedureEvacueren

Stap 1

Brand wordt opgemerkt door een persoon, door de rookdetector


Gasgeur wordt opgemerkt

 

Persoon die de brand opmerkt.

 

Persoon die de gasgeur opmerkt

Onmiddellijk

 


Onmiddellijk

De persoon die de brand opmerkt roept “brand, brand”

 


De persoon die de gasgeur opmerkt roept “gas, gas”

Stap 2

Eén bluspoging of niet?

 

Persoon die de brand opmerktBrandhaardDe persoon stelt zich de vraag of je nog kan blussen zonder anderen en zichzelf in gevaar te brengen:

-   Indien ja: doe één bluspoging

-   Indien nee: bel de brandweer.

Stap 3

De persoon die de brand opmerkt verwittigd de brandweer

 

Inwonende KB
KB
Onmiddellijk na het opmerken van de brand (gasgeur)

Of

Na één bluspoging

Geef volgende richtlijnen mee:

-   Naam en functie

-   Vermeld de aanwezigheid van de opvangkinderen

-   Waar u zich bevindt

-   Wat de reden is van de oproep

-   De ernst

Stap 4

Persoon die de gasgeur opmerkt belt de brandweer

 

Inwonende KB
KB
Onmiddellijk na het opmerken van de gasgeurGeef volgende richtlijnen mee:

-   Naam en functie

-   Vermeld de aanwezigheid van de opvangkinderen

-   Waar u zich bevindt

-   Wat de reden is van de oproep

-   De ernst

Stap 5

De regioverantwoordelijke wordt verwittigd

 

 OnmiddellijkKinderbegeleiders bellen regioverantwoordelijke
Regioverantwoordelijke belt hoofd van dienst
Maak de boodschap kort en duidelijk.

Stap 6

Bij Gezinsopvang wordt eventueel de achterwacht opgebeld om hulp te bieden bij de evacuatie

 

 OnmiddellijkMaak de boodschap kort en duidelijk.

Stap 7

Evacueren
kortst mogelijke weg naar buiten (evacuatieplan), verzamelplaats

 

KB
Alle inwonende KB
eventuele aanwezige ouders
Evacueren naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt
Voor elke KB staat dit vermeld op het evacuatieplan en wordt jaarlijks overlopen

 

Er wordt gebruik gemaakt van een evacuatielint en evacuatiebedden (vnl. groepsopvang).
De evacuatie wordt voorafgaand geoefend.

Stap 8

Checken:
- schakel toestellen uit
- ramen/deuren dicht
- controleer of alle ruimtes
   leeg zijn
- administratie mee (aanwezigheidsregister, crisismap en veiligheidsregister samenwerkende KB)

KBIn de woning 

Stap 9

Naamafroeping

 

KB
bij samenwerkende zijn er afspraken rond taakverdeling (veiligheidsregister)
VerzamelplaatsKB of persoon met de aanwezigheidsregister noteert de namen (formulier naamafroeping) van alle aanwezige kinderen die werden geëvacueerd.

 

Stap 10

Brandweer opwachten

 

KB

VerzamelplaatsInfo doorgeven aan de brandweer:

-   Wat is er gaande

-   Wat is er reeds gebeurd

-   Zijn er vermisten

 

veiligheidsregister afgeven, samenwerkende KB.

Stap 11

Ouders verwittigen

 

Afspreken met regioverantwoordelijke, hoofd van dienst wie gaat communiceren
bij samenwerkende KB, zijn die afspraken gemaakt (veiligheidsregister, evacuatie-oefeningen)
Als we zijn toegekomen op de wachtplaats.Leidinggevende belt alle ouders van de aanwezige kinderen op.

 

Stap 12

Verwittigen bestuur

hoofd van dienst Gezinsopvang

coördinator KO

directeur

verantwoordelijke schepen

 

Afspraken rond communicatieAls we zijn toegekomen op de wachtplaats.Kinderbegeleiders bellen regioverantwoordelijke.
Regioverantwoordelijke belt hoofd van dienst.
Hoofd van dienst belt coördinator KO.
Coördinator KO belt directeur.

Directeur belt de Schepen.

Stap 13

Kind en Gezin verwittigen

 

Regioverantwoordelijke
Hoofd van dienst
 Alle info wordt doorgegeven aan Kind en Gezin.

Stap 14

Evaluatie crisisprocedure

 

KB
Regioverantwoordelijke
achteraf 

Stappenplan: kind is zoek of verdwenen


Crisisprocedure
Kind is zoek of verdwenen

Stap 1

Situatie inschatten:
- Er wordt een kind
   gemist

-
Er wordt een kind
   meegenomen uit de
   opvang

KindbegeleiderOp de locatieKindbegeleider (KB) stelt vast: er is een zorgwekkende verdwijning = een kind raakt vermist of verdwijnt uit de opvang.

Stap 2

Veiligheid garanderen

KindbegeleiderOp de locatieKB zorgt ervoor dat er niet nog meer slachtoffers vallen
bv. peuters in de box, zorgen voor toezicht.

Stap 3

Korte zoekactie:
- Er wordt een kind
   gemist

bij scenario 2:
- Er wordt een kind
   meegenomen uit de
   opvang

KindbegeleiderOp de locatieIndien kan worden aangenomen dat het kind zich in of om de woning bevindt : korte zoekactie in alle ruimtes en buitenruimtes.

-          Het kind is terecht (stopzetting)

-          Het kind blijft zoek : stap 4

Stap 4

Gespecialiseerd hulp alarmeren

KindbegeleiderOp de locatieZie lijst noodnummers.
indien nodig geacht, wordt gespecialiseerde hulp zoals politie en Child Focus ingeroepen.
KB verbreekt niet zelf de verbinding met de hulpdiensten en beantwoordt de vragen van de hulpverlener aan de andere kant van de lijn.

Stap 5

Gezinsopvang verwittigen

KindbegeleiderOp de locatieDe kindbegeleider belt de regioverantwoordelijke op.

Stap 6

Hulp van achterwacht inroepen

KindbegeleiderOp de locatieZie lijst noodnummers.
De achterwacht wordt opgebeld en gevraagd zo snel mogelijk naar KB te komen.
De achterwacht verleent assistentie bij het garanderen van de veiligheid van de kinderen.

Stap 7

Afspraken over communicatie maken

Kindbegeleider
Regioverantwoordelijke
 Afspraken over communicatie maken.
Bepaal wie, aan wie en wat je communiceert en hoe jullie elkaar verder op de hoogte houden.

Stap 8

Volg de instructies van de professionele hulpverleners

Kindbegeleider Blijf altijd eerlijk omtrent de crisis

Stap 9

Ouders betrokken kind verwittigen. Als dit niet mogelijk is, contacteer dan de andere contactpersoon

Zie stap 6 Wees eerlijk omtrent de situatie, maar dramatiseer niet. 

Stap 10

Bestuur verwittigen Coördinator Kinderopvang, directeur en Schepen

Regioverantwoordelijke
Hoofd van dienst
 Het hoofd van dienst brengt zo vlug mogelijk de Coördinator KO en de bevoegde Schepen op de hoogte.

Stap 11

Crisis melden aan dossierbeheerder
Kind en Gezin

Regioverantwoordelijke
Hoofd van dienst
 De regioverantwoordelijke, hoofd van dienst licht de dossierbeheerder van Kind en Gezin in.

Stap 12

Ouders andere opgevangen kinderen verwittigen

Zie stap 6 De communicatieverantwoordelijke (zie stap 6) belt de ouder van de andere kinderen op met de vraag hun kind zo snel mogelijk op te halen.

Stap 13

Ga na welke dringende maatregelen dienen genomen te worden.

Kindbegeleider
Regioverantwoordelijke
Hoofd van Dienst
 Formuleer een voorstel voor verdere actie, denk aan continuïteit, draagkracht, veiligheid van de andere kinderen, …

Stap 14

Voer de administratieve taken uit.

Hoofd van dienst
Regioverantwoordelijke
 Noteer alle stappen die gezet worden.

Stap 15

Evalueer de gebruikte procedure na afloop van de gevarensituatie.

 

Hoofd van dienst
Regioverantwoordelijke
Kindbegeleider
Bestuur
  

Stap 16

Werk mee met alle professionele instanties die in een latere fase ingeschakeld worden.

  Na de crisis werkt de KB en Gezinsopvang mee met alle professionele instanties betrokken bij de interventie

Stappenplan : levensbedreigende situatie

CrisisprocedureLevensbedreigende situatie: werkwijze

Stap 1

Situatie inschatten
Vaststellen van een levensbedreigende situatie

KindbegeleiderOp de locatie

 

De kindbegeleider (KB) stelt vast: het gaat het hier om een levensbedreigende situatie.
De vitale functies worden gecontroleerd,  het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop.

Stap 2

Veiligheid garanderen

KindbegeleiderOp de locatie

 

KB zorgt ervoor dat er niet nog meer slachtoffers vallen; bv. peuters in de box, zorgen voor toezicht.

Stap 3

Hulp bieden

KindbegeleiderOp de locatie

 

KB  biedt eerste hulp aan het slachtoffer en start indien nodig de reanimatie. Het slachtoffer wordt niet verplaatst / niet vervoerd!

Stap 4

Gespecialiseerde hulp alarmeren

KindbegeleiderOp de locatie

 

Lijst noodnummers.
KB verbreekt niet zelf de verbinding met de hulpdienst en beantwoordt de vragen van de hulpverlener aan de andere kant van de lijn.
De reanimatie moet blijven doorgaan tot de gespecialiseerde diensten aankomen.
De KB brengt het kind niet zelf naar het ziekenhuis.

Stap 5

Hulp van achterwacht inroepen

KindbegeleiderOp de locatie

 

Lijst noodnummers.
KB belt de achterwacht en vraagt om zo vlug mogelijk te komen.

Stap 6

Gezinsopvang verwittigen

KindbegeleiderOp de locatie

 

Lijst noodnummers.
De regioverantwoordelijke wordt opgebeld (vaste lijn / gsm).

Stap 7

Afspraken over communicatie maken

 

Kindbegeleider
Regioverantwoordelijke
Telefonisch

 

Afspraken over communicatie maken.
Bepaal wie, aan wie en wat je communiceert en hoe jullie elkaar verder op de hoogte houden.

Stap 8

Volg de instructies van de professionele hulpverleners

KindbegeleiderOp de locatieOnthaalouder gaat enkel mee naar het ziekenhuis indien de veiligheid van de andere kinderen gegarandeerd is.

Stap 9

Ouders slachtoffer verwittigen. Als dit echt niet mogelijk is, contacteer dan de andere contactpersoon

Zie stap 7 Wees eerlijk over de gevaarsituatie maar dramatiseer niet. Zeg aan de ouders naar welk ziekenhuis het kind gebracht werd. Vraag na of de aanwezigheid van de RV of KB gewenst is (als dat mogelijk is, zie stap 8). Respecteer hun keuze.

Stap 10

Bestuur verwittigen

Coördinator KO, directeur en Schepen

Regioverantwoordelijke / Hoofd van dienstTelefonisch / per mail

 

Een regioverantwoordelijke (bij voorkeur het hoofd van dienst) brengt zo vlug mogelijk de coördinator KO en de bevoegde Schepen op de hoogte.

Stap 11

Ouders andere opgevangen kinderen verwittigen

Zie stap 7Telefonisch

 

De communicatieverantwoordelijke (zie stap 7) belt de ouders van de andere kinderen op met de vraag hun kind zo vlug mogelijk op te halen.

Stap 12

Ga na welke dringende maatregelen dienen genomen te worden.

Regioverantwoordelijke
Kindbegeleider
Bestuur

 

Op de locatieFormuleer een voorstel voor verdere actie; denk aan continuïteit van de opvang, draagkracht KB, veiligheid van de kinderen,…

Stap 13

Melding  Kind en Gezin

RegioverantwoordelijkeTelefonisch / per mailMeld de gevaarsituatie aan je dossierbeheerder bij Kind en Gezin.

Stap 14

Voer de administratieve taken uit 

Hoofd van dienst

Regioverantwoordelijke

 

Op de dienstVerzekeringsformulier, aangifteformulier invullen en versturen naar dienst Bestuurszaken.

Noteer alle stappen die reeds gezet werden in het crisisdossier.

Stap 15

Evalueer de gebruikte procedure na afloop van de gevaarsituatie

Regioverantwoordelijke
Kindbegeleider
Bestuur
Op de locatie
op de dienst
 

Stap 16

Werk mee met alle professionele instanties die in een latere fase ingeschakeld worden

Hoofd van dienst
Regioverantwoordelijke
Bestuur
Kindbegeleider
 Na de crisis werkt Gezinsopvang mee met alle professionele instanties die betrokken waren bij de interventie (bv. politie, parket, FAVV, Kind en Gezin, …)