Huidige fase: definitieve vaststelling

Hoofdthemas

Het gemeentelijk RUP ‘Kustfront  (Herziening projectzone 1)’ werd door de gemeenteraad op de zitting van 30 januari 2023 definitief vastgesteld. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledig advies van de GECORO onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en aan het Departement Omgeving. De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 45 dagen die ingaat op de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. De Vlaamse Regering kan binnen deze termijn een definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet is geschorst of vernietigd binnen de 45 dagen, wordt de gemeenteraadsbeslissing binnen de 60 dagen na definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.