Huidige fase: scopingsfase

Hoofdthemas

In de derde fase wordt de scopingnota van het RUP Oosteroever opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

In deze fase wordt advies gevraagd aan het Team Externe Veiligheid over het al dan niet opmaken van een ruimtelijk veiligheidsrapport.

In het geïntegreerd planproces van het RUP Oosteroever wordt een plan-MER opgemaakt om de milieueffecten van het RUP te beoordelen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.