Huidige fase: Opmaak voorontwerp- RUP en effect ontwerprapporten

Hoofdthemas

In de vierde fase van het RUP werd het voorontwerp van het grafisch plan, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Naast deze documenten werd de procesnota 04 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.

Na de opmaak van het voorontwerp wordt een plenaire vergadering of schriftelijk adviesvraag georganiseerd. Dit houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, met het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht.

Voor het RUP Vogelwijk start de plenaire vergadering op 12 september 2022 en eindigt deze op 2 oktober 2022. Na de adviezen te ontvangen en wordt het RUP waar nodig bijgesteld. Het resultaat is het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.