Huidige fase: plenaire vergadering

Hoofdthemas

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustfront (herziening projectzone 1)’ bevindt zich voor het ogenblik in de fase ‘plenaire vergadering’. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering verwacht 21 dagen na het versturen van de adviesvraag. Bij een fysieke plenaire vergadering hebben de adviesinstanties de mogelijkheid om hun advies schriftelijk in te dienen, maar ook fysiek mee te nemen naar de vergadering zelf. Deze vindt ten vroegste plaats 21 dagen na het versturen van de adviesvraag.

Voor het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) werd de adviesvraag verstuurd op 24 april 2022 en liep de schriftelijke plenaire vergadering af op 15 mei 2022. Na de adviezen te ontvangen, zullen we deze verwerken en zo nodig het RUP nog bijsturen, waarna we komen tot een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.