Huidige fase: Opmaak scopingnota

Hoofdthemas

In de derde fase wordt de scopingnota van het RUP Raversijde opgemaakt. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Binnen het plangebied zijn geen seveso’s gelegen en binnen de doelstellingen van het RUP worden geen nieuwe seveso’s toegelaten. Als gevolg moet er geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt worden. Dit werd ook bevestigd via www.milieuinfo.be/rvr.

Na de opmaak van de scopingnota wordt deze overgemaakt aan de dienst MER  (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.