Huidige fase: Opmaak voorontwerp-RUP

Hoofdthemas

In de vierde fase van het RUP wordt het voorontwerp van het grafisch plan, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Naast deze documenten wordt ook de procesnota 04 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies.

Ook de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht. Bij een fysieke plenaire vergadering hebben de adviesinstanties de mogelijkheid om hun advies schriftelijk in te dienen of fysiek mee te nemen naar de vergadering. Deze vindt ten vroegste plaats 21 dagen na het versturen van de adviesvraag.

Voor het RUP Raversijde vindt een adviesvraag plaats van 29 mei 2024 tot en met 24 juni 2024 (wat ook de datum van de fysieke plenaire vergadering is). Hierna wordt op basis van de ontvangen adviezen voorliggend RUP waar nodig bijgesteld.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.