Huidige fase: scopingfase

Hoofdthemas

Het RUP Stene Zuid bevindt zich momenteel in de scopingfase. De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op 01/02/2022 werd de scopingnota overgemaakt aan de dienst MER (Milieueffectenrapportage) van de Vlaamse Overheid om te bepalen of de opmaak van een plan-MER nodig is. De dienst MER besloot op 4/04/2022 dat het RUP Stene Zuid niet plan-MER-plichtig is en dus screeningsgerechtigd is

Naast de scopingnota werd de procesnota 02 opgemaakt. Dit is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt de procesnota verder aangevuld.