Premie voor huren eerste woning

Hoofdthemas

Je kan een afspraak maken m.b.t. een premie voor het huren van een eerste woning:

afspraak met de dienst Wonen


Om jonge personen en jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in het huren van een eerste woning na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende, wordt binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het stedelijke budget een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de huurkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende voor de eerste keer een woning huren.

Voor wat?

Premie in de vorm van een tussenkomst in de huurkost voor een eerste huurwoning.

Voor wie?

 • Voor alleenstaanden of voor feitelijk of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële mogelijkheden die een eerste woning huren in Oostende na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende. Deze huurwoning is de hoofdverblijfplaats (bevolkingsregister) van de aanvrager (en eventuele partner).
 • Feitelijk of wettelijk samenwonenden moeten de aanvraag samen indienen. Premie kan geen tweede maal worden toegekend aan één van beide partners.
 • De aanvrager (en eventuele partner) is een natuurlijke persoon die meerderjarig is, maar jonger dan 25 jaar, op het ogenblik dat het huurcontract wordt gesloten.
 • De aanvrager (en eventuele partner) was nog nooit eigenaar en/of mede-eigenaar, beschikte nog nooit over volle eigendom of volledig vruchtgebruik en huurde nooit eerder (noch binnen, noch buiten Oostende).
 • De aanvrager (en eventuele partner) is geen bloed- of aanverwant van de eigenaar en/of mede-eigenaar van de woning tot en met de derde graad.
 • Minstens één van de partners, gerekend vanaf sluiting van het huurcontract, woonde minstens 10 jaar onafgebroken in Oostende.
 • Het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag van de betrokkenen bedraagt maximum 32.260,00 euro, vermeerderd met 1.810,00 euro per persoon ten laste (inwonend minderjarig kind of waarvoor aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt).

Voor welke woningen?

 • Een huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin in Oostende, die als hoofdverblijfplaats door de aanvrager(s) wordt gebruikt.
 • Het huurcontract betreft een geregistreerd huurcontract van minstens één jaar, dat onder de huurwetgeving valt. De verhuurder is verplicht het huurcontract te laten registreren bij het bevoegde Registratiekantoor. De huurder kan dit eventueel laten registreren, maar is hiertoe niet verplicht.
 • Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke verordening op de kamers komen niet in aanmerking.
 • Sociale huurwoningen komen ook niet in aanmerking.
 • De huurwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode en mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.
 • De huurwoning moet voldoende groot zijn om een gezin te huisvesten.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Premie bedraagt twee maanden huurwaarborg met een maximum van 1.000,00 euro. Deze premie wordt op rekening van de aanvrager gestort. Opgelet! De storting gebeurt niet vooraf maar pas ná de goedkeuring van de premieaanvraag.
 • Naast de twee maanden huurwaarborg ontvangt de aanvrager ook een huursubsidie van 100,00 euro per maand gedurende 12 maanden en dit op rekening van de aanvrager.

Voorwaarden?

 • Premie wordt slechts verleend indien voldoende kredieten beschikbaar.
 • De woning moet uiterlijk binnen één maand na de aanvang van het huurcontract permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde.
 • De maandelijkse huurprijs bedraagt maximaal 600,00 euro (niet-geïndexeerd, inclusief vaste kosten).
 • Het huurcontract is minstens één jaar geldig.
 • De woning moet voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en daarvoor is een woningonderzoek nodig. Voor meer uitleg over dit proces zie productfiche ‘woonkwaliteit’. Er moet hierbij echter geen aparte aanvraag tot onderzoek meer gebeuren, gezien dit impliciet in de voorwaarde van de premieaanvraag zit vervat).

Procedure en dossierstukken?

1. Aanvraag indienen, door middel van standaard aanvraagformulier, kan zodra het huurcontract is getekend en dit tot maximum zes maanden na ondertekening ervan. De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 • Geregistreerd huurcontract
 • Geregistreerde plaatsbeschrijving
 • Attest(en) historiek van woonst (kan je hier meteen digitaal aanvragen)
 • Attest(en) geen andere woongelegenheid (aan te vragen aan Registratiekantoor, Vrijhavenstraat 1)
 • Aanslagbiljet(ten) personenbelasting van twee jaar voor de aanvraag (bvb. aanvraag ingediend in 2017 = inkomen 2015-2016)

Stuur ons bij voorkeur de aanvraag digitaal via wonen@oostende.be. Schriftelijk indienen kan bij het Thuisloket.

Gebruik hiervoor ons aanvraagformulier: Eerste huur: aanvraagformulier157,5Kb(pdf)

2. Premie wordt principieel toegekend op basis van het voorleggen van het geregistreerd huurcontract met geregistreerde plaatsbeschrijving.

3. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden werd voldaan wordt de aanvrager hiervan verwittigd (dienst Wonen).

Verbintenis van de aanvrager

De aanvrager geeft toestemming aan de Stad om alle onderzoeken te verrichten voor de gegevenscontrole. Weigering hiertoe of opgave van onjuiste gegevens of niet voldoen aan de voorwaarde van bewoning brengt verval van de premie mee. Alles wordt dan integraal teruggevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

De aanvrager engageert zich om de huurwoning als goede huisvader te bewonen. Hij moet de maandelijkse huur stipt betalen en de woning goed onderhouden. Gebeurt dit niet, dan wordt de subsidie integraal terug gevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

Geschillen?

Alle betwistingen worden autonoom beslecht door het CBS.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Wonen. Voor algemene informatie, het indienen van een aanvraag of het nabrengen van dossierstukken kunt u vanaf 7 november 2016 terecht aan de onthaalbalie van het Stadhuis.