Iedereen mee - innovatieve onderwijsprojecten

Stad Oostende wil investeren in goed onderwijs voor iedereen. De focus ligt daarbij heel sterk op het verhogen van de slaagkansen van Oostendse scholieren.

Sinds 2021 en tot 2025 voorziet Stad Oostende onder de noemer ‘Iedereen mee’ jaarlijks een bedrag van 30.000 euro om innovatieve onderwijsprojecten uit te werken. In de toekenning van de projecten gaat specifieke aandacht naar:

 • participeren aan het kleuteronderwijs
 • bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
 • verzachten van de overgangen in de schoolloopbaan
 • bevorderen van (school)taalvaardigheid
 • uitwerken van een kostenbeheersend beleid ten aanzien van ouders
 • bevorderen van digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders.

Voor deze projectoproep kunnen zowel scholen, verenigingen als andere organisaties zich kandidaat stellen. De uiteindelijke laureaten worden geselecteerd door een gemengde adviescommissie waarin alle onderwijspartners vertegenwoordigd zijn.

Voor wie

Organisaties, verenigingen en instellingen, dus ook scholen, die een werking hebben in Oostende en die acties ontplooien om gelijke onderwijskansen te bevorderen in het onderwijs.

Soort ondersteuning

De ondersteuning kan:

 1. een financiële ondersteuning zijn om een van te voren gedefinieerde werking en/of gedefinieerd product op te leveren.
 2. procesbegeleiding/coaching zijn. Het betreft een traject dat aangeboden wordt door één of meerdere organisaties, verenigingen, instellingen waarmee de Stad Oostende samenwerkt. De procesbegeleiding/coaching is exclusief voorbehouden voor de Oostendse scholen van het basis- en secundair onderwijs.
 3. een combinatie van financiële ondersteuning én procesbegeleiding/coaching zijn.

De ondersteuning is éénmalig en kan niet worden verlengd.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor financiële ondersteuning van projecten en/of financiële ondersteuning voor procesbegeleiding/coaching is afhankelijk van de beschikbare budgetten en het aantal begunstigden en wordt door het College van Burgemeester en Schepenen bepaald in toepassing van het reglement.

Wanneer indienen

Jaarlijks tegen uiterlijk 1 april 2024, 23.59 uur via iedereenmee@oostende.be. Het project kan ten vroegste op 1 september 2024 en moet vóór uiterlijk 1 januari 2025 van het daaropvolgende kalenderjaar starten.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangewend voor:

 • werkingskosten
 • personeelskosten

De subsidie kan niet worden aangewend voor:

 • investeringskosten (meubilair, gebouwen, computers, tablets,...)
 • projecten met winstoogmerk of projecten die vallen binnen de reguliere werking van de school/organisatie/vereniging/instelling

Reglement en aanvraagformulier

Reglement144,7 Kb(pdf)

Intentie- of engagementsverklaring.docx871,5 Kb(docx)

Verklaring op eer.docx949,2 Kb(docx)

Aanvraagdossier IEDEREEN MEE 2024.docx89 Kb(docx)

Meer info over het opzet en de procedure via de website van Stad Oostende: www.oostende.be/iedereen-mee. Je kan er ook lezen welke projecten goedgekeurd werden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Via het voortraject

Het voortraject is een uitwissel- of feedbackmoment over jouw projectidee. 

We raden sterk aan om gebruik te maken van de mogelijkheid van dit uitwissel- of feedbackmoment, zodat je als projectaanvrager(s) op een geïnformeerde manier een dossier kan opbouwen en indienen. Diende je nog niet eerder een project in, dan is overleg vooraf sterk aangewezen. Doe dit dan zo vlug mogelijk en ten laatste op 8 maart 2024 via iedereenmee@oostende.be.

Meer informatie

Neem contact op met:

 • Laura Vanslembrouck, hoofd van dienst 

laura.vanslembrouck@oostende.be, T 059 25 89 50.

 • Geert Saelens, onderwijsregisseur

geert.saelens@oostende.be, T 059 25 89 51.

Goedgekeurde projecten

Schooljaar 2021-2022

- Vzw De Katrol wil ondersteuning bieden bij gezinnen met kinderen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Die eerste graad is immers een cruciale fase in de leerontwikkeling. Sommige kinderen lopen achterstand op en kunnen door De Katrol opgevangen worden. Met een systeem van aanmelding via de scholen (ook reeds in het lager) kan er zeer doelgericht gewerkt worden.

- Vrije lagere School 'Westdiep' gaat aan de slag met een project dat de leesvaardigheid en de ouderbetrokkenheid tracht te verhogen met focus op superdiversiteit. Westdiep gaat voor een meertalig 'leesbeleid'. Dit moet zorgen voor een sterkere verbinding tussen ouders en school, en het stimuleert het kind om samen met het gezin te werken aan taalontwikkeling.

- Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat stelde het project 'Leesfeest' voor. De klassieke werking van voorleesklassen wordt herdacht, met betrokkenheid van ouders en met nadruk op meertaligheid. Het project mondt op het einde uit in een heus leesfeest op school.

Schooljaar 2022-2023

Het netoverschrijdend project “Samen aan de start” van GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat uit de wijk Stene-Sint-Jan vergroot de taalleerkansen voor peuters en eerste kleuters.

Enerzijds zetten de scholen in op kwaliteitsvolle interacties binnen het klasthema waar de thuistaal een plaats krijgt. Anderzijds worden ontmoetingskansen voor ouders gecreëerd aansluitend op de taalstimulerende activiteit. Zo krijgen ze de kans om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten de ouders elkaar tijdens groepsmomenten om kennis te maken met de partners in de wijk en hun aanbod.

Ligo – Centrum voor Basiseducatie regio Oostende is mede-uitvoerder van dit project.

Schooljaar 2023-2024

- Het project ACT! (Attitudes, Communicatie en omgaan met Tijd) van het Centrum Leren en Werken VTI Oostende zet binnen de aanloopfase (= de fase die vooraf gaat aan duaal leren) voor hun leerlingen die nog niet arbeidsrijp zijn een programma op rond vrijwilligerswerk bij non-profitorganisaties en/of bedrijven.

Hierin staan drie pijlers centraal:

 1. Attitudes: aanleren van cruciale attitudes voor op de werkvloer zoals beleefdheid, respect of netheid.
 2. Communicatie: op een authentieke werkplek leerlingen uitdagen en bijsturen in hun communicatievaardigheden en dit met verschillende betrokkenen zoals leerkrachten, klanten, leidinggevenden…
 3. Omgaan met tijd: op tijd starten, werken onder tijdsdruk of tempo houden zijn maar enkele van de items waarop de focus ligt in deze pijler.

- Het project Klim-op van het Inloopteam ‘De Viertorre’ is een voorschools traject gericht naar ouders met kinderen van 1,5 tot 3 jaar.

Twee keer per week komen ouders ‘spelen’ met hun kinderen. Enerzijds zet het project in op de vier ontwikkelingsgebieden van kinderen (fysiek en motorisch, cognitief en psychosociaal), anderzijds mikt het project op de verhoging van de ouderbetrokkenheid. Ouders krijgen tools aangereikt om hun kind een zo goed mogelijke doorstart in het kleuteronderwijs te bezorgen. Info op maat rond het schoolgebeuren komt eveneens aan bod.

De methodieken van Instapje van Kind en Taal vzw, een voorschools ontwikkelingsstimulerend programma voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar, vormden de inspiratiebron voor dit project.

- KLAS-se: naar een warmer klasklimaat voor schoolteams; op weg naar een coachende, proactieve en preventieve aanpak.

Het project KLAS-se van Sint-Jozef en het Ensorinstituut in samenwerking met Groep INTRO, Arktos en Profo:

 1. biedt leerkrachten onder de vorm van tools zoals bv. gesprekstechnieken of proactieve cirkels een antwoord om proactief en preventief moeilijke situaties in de klas/onder de leerlingen/bij individuele leerlingen aan te pakken
 2. wil de bestaande NAFT-middelen (Naadloze Flexibele Trajecten) van de vormingsorganisaties gerichter inzetten naar die klassen waar een schooloverstijgende aanpak effectief nodig is
 3. wil leerkrachten minder handelingsverlegen laten worden (aarzelen om adequaat te (durven) handelen)
 4. wil leerkrachten via de verworven tools de ruimte laten vullen die nu ontstaat door wachttijden voor opstart van een traject.

Het teach-the-teacher-principe, gevolgd door het inktvlekprincipe (een beperkte groep leerkrachten verwerft de technieken en coacht navolgend andere leerkrachten in het toepassen van de tools)  staat centraal in dit project.

Stavingsdossier indienen

Om dit formulier in te vullen, moet je je eerst aanmelden. Heb je dit nog niet gedaan? Kies dan voor registreren. 

Eens je bent ingelogd kan je oude formulieren steeds consulteren en kan je ook kiezen voor tussentijds opslaan. Zo kan je formulieren  op een later moment verder invullen.

Dien hier je stavingsdossier in voor het schooljaar 2022-2023. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.