Attest van immatriculatie

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Wat is de naam van dit document?

 • Attest van Immatriculatie (AI) - Model  A
 • Oranje kaart
 • Bijlage 4 van het KB van 08/10/1981

Een AI is een voorlopig verblijfsdocument, dat geen recht op terugkeer naar België opent voor zijn titularis, noch recht op circulatie binnen de Schengenzone.

Wie krijgt het AI?

Asielzoeker (in procedure)

Als asielzoeker krijg je een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Familielid van een derdelander (in procedure)

Als familielid van een derdelander krijg je een AI als je een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands familielid van een Unieburger of Belg

Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijg je een AI als je de gezinshereniging in België aanvraagt. Je behoudt het attest zolang er geen defintieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands student (in procedure)

Als derdelands student krijg je een AI als er nog geen definitieve beslissing is over je verblijfsstatuut.

Medische regularisatie (9ter) (in procedure)

Als je een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvang je een AI op voorwaarde dat je aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole. 

Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvang je een AI als je na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om je medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

Niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een AI als je een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing voor je wordt gevonden. 

Hoe verloopt de bijzondere verblijfsprocedure voor NMBV?

Wat is de geldigheidstermijn?

De termijn varieert per verblijfsstatuut:

 • 3 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • 3 maanden (3 keer verlengbaar met telkens 3 maanden, nadien verlenging met telkens één maand): asielzoekers en bij medische regularisatie (9ter)
 • 4 maanden (niet verlengbaar): derdelands student
 • 4 maanden (twee keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniging met iemand die een tweede verblijf in België heeft bekomen als langdurig ingezetene in een ander EU-land
 • 6 maanden: derdelands familielid van Unieburger of Belg
 • 6 maanden (verlengbaar met 6 maanden): niet-begeleide minderjarige vreemdeling met bijzondere verblijfsprocedure
 • 6 maanden (bij een complexe dossier maximum 2 keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniger met derdelander
 • Gezinshereniging met derdelander met een onbeperkt verblijfsrecht : Het AI is 4 maanden geldig. Bij complexe dossiers kan het AI maximaal twee keer verlengd worden met een periode van 3 maanden. In geval de derdelander een onbeperkt verblijfsrecht heeft dan ontvangt de aanvrager een AI van 9 maanden.In geval van gezinshereniging met een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België is het AI 4 maanden geldig (1 maal verlengbaar met 3 maanden).

In welk register word je ingeschreven?

 • In het vreemdelingenregister
 • Uitzondering: een asielzoeker wordt in het wachtregister ingeschreven

Wat is de betekening van de oranje kaart?

 • Datum officiële afgifte van document aan vreemdeling

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

 • Niet van toepassing
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.