Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een beperking

Hoofdthemas

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen een jaarlijkse toelage krijgen voor hun individueel vervoer. De premie geldt voor het vervoer met een taxi die een vergunning kreeg van de Stad, een ziekenwagen (niet voor opname in een ziekenhuis, wel voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter), of een specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • je bent minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende ingeschreven;
  • je geniet het voorkeurstarief (verhoogde tegemoetkoming of WIGW-statuut). Voeg een kleefvignet van je ziekenfonds bij de aanvraag;
  • Je bezit een erkend attest waaruit blijkt dat je getroffen bent door een beperking van minstens 9 punten (of 66%) en/of een attest bezitten met ten minste 2 punten vermindering van de zelfredzaamheid inzake het criterium “verplaatsingsmogelijkheden”;
  • je bezorgt een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat je je niet op eigen krachten met het openbaar vervoer kan verplaatsen.

Uitzonderingsmaatregel: personen die nog niet over een attest van beperking en/of een attest vermindering van de zelfredzaamheid inzake het  criterium‘verplaatsingsmogelijkheden’ beschikken, maar wel aan de andere criteria beantwoorden, kunnen een legitimatiekaart ontvangen. Om recht te hebben op een toelage, moet je wel ten laatste op 31 januari van het volgende jaar -dat is de uiterlijke datum van indiening van de vervoersbewijzen- een geldig attest kunnen voorleggen.

Wanneer aanvragen?

Voor 2020 kan je geen legitimatiekaart meer aanvragen.
Vanaf september 2020 zullen alle mensen die in 2020 een aanvraag deden een nieuwe brochure ontvangen voor 2021.
Je kan dan de premie aanvragen:

  • bij het Loket AWW op de OCMW-campus van de Stad Oostende, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende.
  • digitaal via deze website.

Het loket AWW helpt je bij je aanvraag: mocht het niet of moeilijk lukken om de aanvraag te doen zullen wij je helpen om alle nodige informatie te verzamelen.