informatie geluid

TOELICHTING

 • De geluidsnormen die van toepassing zijn voor het produceren van elektronisch versterkte muziek zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).
 • Het College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen op de geluidsnormen toestaan in functie van een evenement. Het College kan bovendien steeds bijkomende voorwaarden en/of beperkingen opleggen aan de organisator.
 • Voor grootschalige evenementen of evenementen die een grote hinder voor de omwonenden kunnen veroorzaken is het aangewezen om vooraf contact op te nemen met de dienst omgevingshandhaving van de politie Oostende.
 • Het niet naleven van de voorwaarden zoals opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen vormt een milieumisdrijf dat aanleiding kan geven tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete van 100 euro tot 250.000 euro.

NUTTIGE INFORMATIE

 • Afhankelijk van het soort bron is een toename met 3 dB(A) een verdubbeling van het energetisch geluidsdrukniveau.
 • Tijdens muziekevenementen is het aangewezen om een zone te voorzien waar een LAeq,15’< 90 dB(A) niet overschreden wordt.
 • Het is beter verschillende klankkasten te gebruiken die zorgen voor een mooiere spreiding van het geluid over de volledige ruimte (principe surround systeem).
 • Geluidsmeters kunnen gehuurd worden bij de o.a. de provincie West-Vlaanderen.
 • De organisator is steeds strafrechtelijk aansprakelijk.
 • Diegene die de geluidsinstallatie bedient, moet op de hoogte zijn van de toepasselijke geluidsnormen. Dat zal tijdens het toezicht worden gecontroleerd.
 • Als organisator moet je zowel de geluidsnormen naleven, als alle opgelegde randvoorwaarden.

PREVENTIE

 • Tinnitus of fantoomgeluid, ook oorsuizen genoemd, is een aandoening van het gehoor, gepaard met het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren.
 • Muziekevenementen waarop veel kinderen aanwezig zijn moeten specifieke maatregelen nemen ter preventie van gehoorschade.
 • Gehoorschade, mogelijk leidend tot tinnitus, kan voorkomen worden door drie simpele maatregelen:
  • Op een passende afstand (minimaal twee meter) van de speakers vandaan blijven.
  • De tijd dat het gehoor aan het te harde geluid wordt blootgesteld zo kort mogelijk houden, bijvoorbeeld door regelmatig een oorpauze te nemen.
  • Het gebruik van gehoorbescherming. Er zijn universele oordopjes en op maat gemaakte otoplastieken die het oor en het gehoor beschermen.

ADVIES DOOR DE DIENST OMGEVINGSHANDHAVING

 • De dienst Omgevingshandhaving hanteert de wettelijke normen, maar stemt deze af op het soort muziek dat geproduceerd wordt (elektronisch versterkt) zoals liveoptreden, DJ-set, achtergrondmuziek, …
 • Omgevingshandhaving houdt ook rekening met de locatie of omgeving: openlucht, binnen, tent, aanwezigheid van kinderen, duurtijd, …
 • De geluidsnormen worden uitgedrukt in decibel = db(A)
 • Tot slot legt Milieuhandhaving ook telkens een limiet op wat dB(C) betreft (lagere tonen) omdat deze als zeer hinderlijk ervaren kunnen worden door de buurt. 
 • Einduur van jouw evenement
  • Vindt jouw evenement plaats op een werkdag of zondagavond? Dan wordt een einduur na 23.00 uur zelden gunstig geadviseerd. Men houdt hierbij rekening met de nachtrust van de buurtbewoners. Houdt in jouw programmatie ook rekening met examenperiodes.
  • Houdt er rekening mee dat het niet enkel muziek is die lawaaihinder veroorzaakt, maar ook de uitstroom van het publiek.

RANDVOORWAARDEN

Als organisator moet je steeds aan alle randvoorwaarden voldoen.

Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

 • Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,15min altijd continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis, en kan ook LAmax,slow gemeten worden.
 • Het geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min, is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een persoon die hij heeft aangesteld.
 • De meetplaats voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;
  • de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt;
  • indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in het punt hierboven, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers.
 • De exploitant en de persoon die hij heeft aangesteld, zijn ertoe gehouden het maximaal toegestane geluidsniveau na te leven. Als het geluidsniveau, gemeten door middel van de meetapparatuur waarin de exploitant voorziet, het maximaal toegestane geluidsniveau overschrijdt, zijn de exploitant en de persoon, die hij heeft aangesteld, verplicht om onmiddellijk het geluidsniveau bij te sturen tot een niveau dat het maximaal toegestane geluidsniveau niet overschrijdt.
 • De exploitant informeert de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld, over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daarvoor wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.
 • Een afschrift van het besluit en het advies van Politie – Milieuhandhaving moet permanent aanwezig zijn bij de geluidstechnicus.
 • De bewoners in de onmiddellijke omgeving moeten vooraf door middel van een kort bericht in de brievenbussen in kennis worden gesteld van de geplande activiteiten met vermelding van datum, tijdsduur én de opgelegde regeling ter beperking van de hinder. Een afschrift van dit bericht moet uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de start van het evenement overgemaakt worden aan de dienst Omgevingshandhaving van Politiezone Oostende.

Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A)LAeq,15min

Alle bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing met als aanvulling:

 • Op initiatief en op kosten van de exploitant worden LAeq,60min en LAeq,15min continu gemeten en wordt LAeq,60min geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min, is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een persoon die hij heeft aangesteld.
 • De exploitant neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade:
  • het vrij en kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik;
  • het opmaken van een geluidsplan om het geluidsniveau in de inrichting te optimaliseren in geval van permanente geluidsinstallaties die tot de inrichting behoren. Het geluidsplan moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
   • de optimale opstelling en keuze van de luidsprekers rekening houdend met een zo efficiënt mogelijke verdeling van het geluid;
   • de meetplaats;
   • het geluidsniveau ter hoogte van de meetplaats en ten minste vier andere beoordelingsplaatsen;
   • de plaats waar het geluidsniveau geregeld wordt;
   • de plattegrond op schaal van de volledige ruimte die toegankelijk is voor het publiek. Het geluidsplan wordt opgemaakt door een milieudeskundige die erkend is in de discipline geluid en trillingen. Dat plan maakt in voorkomend geval deel uit van het akoestische onderzoek, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 5.32.2.3, § 1. Het geluidsplan is aanwezig in de inrichting en ligt ter inzage van de toezichthoudende overheid.
 • De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder gedurende een periode van ten minste een maand.

Let op: Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100dB(A)LAeq,60min zijn in ieder geval verboden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.