Intervisiegroepen

Overlegmomenten

Intervisiegroep Hulpverlening

Om de drie maanden komen praktijkwerkers uit zowel psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde hulp en eerstelijnswerkingen samen voor de intervisiegroep hulpverlening. Deze overlegmomenten hebben als doel om praktijkwerkers de kans te geven op een anonieme manier complexe casussen met chronisch problematisch middelengebruikers te bespreken. We spreken van problematisch gebruik als het gebruik problemen geeft op één of meerdere levensdomeinen, bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, gezin, werk, financiële situatie, justitie of het algemene functioneren in de samenleving. De doelgroep van chronische druggebruikers heeft daar bovenop vaak ook nog te maken met bijkomende psychiatrische problemen.

Ondersteunende diensten kunnen op dit overleg hun moeilijke casussen in alle vertrouwelijkheid bespreken en extra input krijgen vanuit de expertise van de andere aanwezige partners. Vanuit elke deelnemende dienst sluit idealiter iemand aan (dit kan telkens iemand anders zijn, afhankelijk van de interne agenda’s). Het is ook een platform waarop signalen besproken kunnen worden of knelpunten doorgegeven kunnen worden aan het beleid of aan andere praktijkwerkers. Idealiter gaan deze momenten door in een Oostendse organisatie om elkaars werking beter te leren kennen. 

Intervisie jongeren

Omdat we af en toe ook signalen binnenkrijgen rond complexe, middelengerelateerde casussen met jongeren, organiseren we een soortgelijke intervisiegroep voor jongeren. Opnieuw nemen hier zowel basiswerkers uit de eerstelijnsdiensten als uit gespecialiseerde diensten aan deel om hun expertise en ervaringen te delen.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan één van deze intervisiegroepen, gelieve contact op te nemen met de coördinator Drugbeleid Chloë Van Deputte via Chloe.VanDeputte@oostende.be of op het nummer 059 25 86 06

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.