Jeugdraad - Algemene info

Doelstellingen

De Jeugdraad Oostende is een adviesraad van de stad Oostende.

Kort samengevat geeft ze advies aan de stad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Ze organiseert participatie van jongeren in het stadsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt ze de vele jeugdverenigingen in Oostende en brengt deze samen. Tot slot organiseert ze ook activiteiten en acties.

De Jeugdraad heeft vier doelstellingen:

  1. op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle vrijetijds- en welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de stad;
  2. initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
  3. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het stedelijk beleid te bevorderen alsook de inspraak te stimuleren;
  4. activiteiten en acties te organiseren met als doelgroep jeugd;

Algemene Vergadering

De Jeugdraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Bestuur. De algemene vergaderingen zijn open vergaderingen. Iedereen is dus welkom.

De door de stad erkende jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jongerenorganisaties, enz.) hebben elk een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering met stemrecht.

Daarnaast kunnen ook geïnteresseerde jongeren die in Oostende wonen zich als individueel lid (met stemrecht) kandidaat stellen. Individuele leden worden aanvaard tot de Algemene Vergadering als een meerderheid voor stemt.

Kandidaten: 

  • moeten minimum 16 jaar en maximum 35 jaar zijn
  • ze mogen geen politiek mandaat uitoefenen
  • moeten motiveren waarom ze zich kandidaat stellen

De Algemene Vergadering vergadert minimum vijf maal per jaar. Elke vergadering komt er een thema aan bod waar iemand toelichting over geeft (vb. zwerfspuiten en preventie van prikongevallen, positief uitgaansbeleid,...). Ze bespreekt de adviezen aan de stad Oostende. De activiteiten en acties van de Jeugdraad en de dienst Jeugd van de stad Oostende worden besproken. Jeugdwerkinitiatieven geven ook toelichting over hun werking.

Geïnteresseerd om individueel lid te worden? jeugdraad@oostende.be – 059/25 89 91

Naast de Algemene Vergadering is er ook het Bestuur. Het bestuur volgt de dagelijkse werking van de Jeugdraad op.

Meer weten?

Jeugdraad Oostende
Zinnialaan 1
8400 Oostende
E jeugdraad@oostende.be
T 059/25 89 99
M 0472/42 30 04

De statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 4 februari 2019: 

Statuten Jeugdraad 384,3 Kb(pdf)

Het huishoudelijk reglement goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 4 februari 2019:

Huishoudelijk Reglement 510,3 Kb(pdf)

De afsprakennota tussen de stad Oostende en de Jeugdraad, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 4 februari 2019:

Afsprakennota Jeugdraad 2019 - Stad Oostende.pdf101,2 Kb(pdf)

Bovenstaande statuten, het Huishoudelijk reglement en de Afsprakennota werden bekrachtigd door de Gemeenteraad van 25 maart 2019:

Erkenning Oostendse Jeugdraad door de Gemeenteraad van de Stad Oostende.149,8 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.