Premie voor verwerving/kopen eerste woning

Hoofdthemas

Vraag de premie hier digitaal aan:

Verwerving eerste woning - aanvraag premie


Maak een afspraak:

afspraak met de dienst Wonen


Om jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in de aankoop van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, wordt binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het stedelijke budget een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de aankoopkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende een woning aankopen.

Indien men verbouwingswerken plant, kan men eventueel in aanmerking komen voor een premie van Eandis, Wonen Vlaanderen.

Indien men jonger is dan 35 jaar én daarenboven verbouwingswerken plant voor minstens 10.000 euro excl. BTW kan men terugvordering vragen van de gemeentelijke opcentiemen gedurende 3 jaar.

Deze premies zijn cumuleerbaar.

Voor wat?

Premie in de vorm van een tussenkomst in de aankoopkosten voor een bestaande woning (geen nieuwbouw!!) of een nieuw te bouwen sociale koopwoning.

Voor wie?

 • Voor alleenstaanden of voor feitelijk of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële mogelijkheden die een eerste en enige woning in Oostende aankopen.
 • Feitelijk of wettelijk samenwonenden moeten de aanvraag samen indienen. Premie kan geen tweede maal worden toegekend aan één van beide partners.
 • De aanvrager (en eventuele partner) is een natuurlijke persoon die meerderjarig is, maar jonger dan 35 jaar, op datum van de lenings- of aankoopakte.
 • De aanvrager (en eventuele partner) mogen alleen of samen geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik hebben gehad gedurende hun leven.
 • Minstens één van de partners, gerekend vanaf de lenings- of aankoopakte, woonde minstens 10 jaar onafgebroken in Oostende.
 • Het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag van de wettelijk of feitelijk samenwonenden bedraagt maximum 60.120,00 euro, vermeerderd met 3.370,00 euro per persoon ten laste (inwonend minderjarig kind of waarvoor aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt). Voor een alleenstaande bedraagt het maximale inkomen 42.090,00 euro.

Voor welke woningen?

 • Voor de aankoop van een bestaande woning (geen nieuwbouw!!) of de aankoop van een nieuw te bouwen sociale koopwoning.
 • Het huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin in Oostende, die als hoofdverblijfplaats door de aanvrager(s) wordt gebruikt.
 • Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke verordening op kamers komen niet in aanmerking.
 • De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning zijn uitgevoerd of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundige toestand uitgevoerd door dienst Stedenbouw, ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.

Hoeveel bedraagt de premie?

Premie bedraagt 5.000,00 euro en wordt uitbetaald wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden?

 • Premie wordt slechts verleend indien voldoende kredieten beschikbaar.
 • De woning moet binnen het jaar na de aanvraag van de premie permanent worden bewoond door de aanvrager en zijn gezin. In het geval van een nieuw te bouwen sociale koopwoning bedraagt deze termijn twee jaar. Domiciliëring is een voorwaarde en dit gedurende 10 jaar.

Procedure en dossierstukken?

Aanvraag indienen, door middel van standaard aanvraagformulier, kan zodra de lenings- of aankoopakte is verleden en dit tot maximum zes maanden na het verlijden van deze aktes.

Men kan de aanvraag al indienen zelfs als alle stukken nog niet aanwezig zijn.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken (zie formulier):

 • Geregistreerde en getekende leningsakte
 • Geregistreerde en getekende koopakte
 • Attest geen andere woongelegenheid (aan te vragen aan Registratiekantoor, Vrijhavenstraat 1 – kostprijs 10 euro)
 • Aanslagbiljet(ten) personenbelasting van twee jaar voor de aanvraag (bvb. aanvraag ingediend in 2017 = inkomen 2015-2016)
 • Attest(en) historiek van woonst (aan te vragen aan dienst Burgerzaken, Stadhuis)

Dienst Wonen vraagt de Stedenbouwkundige vergunning op.

De aanvraag bij voorkeur via digitaal formulier richten aan het College van Burgemeester en Schepenen op www.oostende.be. Schriftelijk indienen kan bij de onthaalbalie op de benedenverdieping van het Stadhuis. 

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en principieel ingewilligd, wordt de aanvrager hiervan verwittigd door dienst Wonen.

Verbintenis van de aanvrager?

 • De aanvrager geeft toestemming aan de Stad om alle onderzoeken te verrichten inzake gegevenscontrole. Weigering hiertoe of opgave van onjuiste gegevens brengt verval van de premie mee.
 • De premie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 10% administratiekosten, wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden inzake bewoning.
 • De aanvrager verbindt er zich toe het totale bedrag van de premie, vermeerderd met 10% administratiekosten, terug te betalen indien hij/zij de woning verkoopt of vervreemdt binnen de tien jaar vanaf de beslissing van het CBS tot definitieve toekenning, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woongelegenheid opsplitst of niet zelf bewoont.

Geschillen?

Alle betwistingen worden autonoom beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Wonen.  Voor algemene informatie, het indienen van een aanvraag of het nabrengen van dossierstukken kunt u vanaf 7 november 2016 terecht aan de onthaalbalie van het Stadhuis.