Vertrouwelijkheidsovereenkomst

Als stagiair kunnen zich in het kader van de opleiding contacten voordoen met leerlingen en ouders in het Conservatorium aan Zee of de Kunstacademie aan Zee.

De stagiair wordt geacht te handelen als een personeelslid van het deeltijdskunstonderwijs. Dit veronderstelt specifiek het respecteren van de deontologische code,  de privacy-wetgeving en de regels inzake het beroepsgeheim.

De directeur of zijn afgevaardigde brengt de stagiair op de hoogte van de deontologische code, de privacy-wetgeving en de regels inzake beroepsgeheim. De stagiair verklaart dat alles wat hem/haar gedurende de stage is toevertrouwd of hem/haar als zodanig ter kennis is gekomen als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat het vertrouwelijke informatie betreft aan niemand zal openbaren.

Artistiek Pedagogisch Project

Het volledige APP is opgenomen in het Academiereglement. We hebben dit samengevat in 25 praktische doelen waar we als KAZ team naar streven en achter staan.

 KAZ IN 25

 1. De Kunstacademie aan zee is bovenal een plaats waar iedereen, met respect voor de verscheidenheid in levensfilosofie, cultuur, persoonlijkheid en sociale afkomst, met zijn of haar artistieke ontwikkeling kan bezig zijn en zich daarin kan bekwamen.
 2. Het is een plaats vol verwondering, geborgenheid en rust, schoonheid, openheid en artistieke vrijheid, met als doel het zich enthousiast kunnen uitdrukken binnen de mogelijkheden van de taal van het beeld. KAZ is vooral een veilige omgeving, een creatieve groeiplek, waar men zich artistiek verder kan ontwikkelen.
 3. De academie wil ook de plaats bij uitstek zijn waar je als leerling de beeld(en)taal voldoende leert begrijpen en gebruiken door haar vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, en dit door in de eerste plaats zelf te creëren.
 4. De academie wil kinderen, jongeren en volwassenen op een zo ruim mogelijke manier begeleiden, met oog voor specifieke leervragen en ontplooiingsmogelijkheden. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen centraal.
 5. Als academie vinden we geestelijke vrijheid zeer belangrijk, net als het recht van iedereen om zichzelf te zijn en/of te worden. Openheid en de vrije mogelijkheid om zelfstandig te ontwikkelen is daarbij essentieel.
 6. De mogelijkheid tot zelfontplooiing mag niet afhangen van geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke stand, geaardheid, overtuiging, nationaliteit, economische, culturele of sociale achtergrond.
 7. KAZ respecteert ieders voorkeuren, achtergronden, talenten en beperkingen en vertrekt steeds vanuit de leerling om voor hem of haar, het beste traject uit te stippelen.
 8. Van de leerling wordt geen voorkennis of vooraf verworven competenties verwacht, maar wel een engagement, respect voor zichzelf en voor de ander, openheid, flexibiliteit, voldoende interesse en een ruime blik op het kunst- en cultuurgebeuren, zowel binnen als buiten het atelier.
 9. Elke motivatie, waarom een leerling de nodige tijd vrijmaakt om de lessen te volgen, is relevant, en dit willen we respecteren. Het bepaalt niet enkel de beginsituatie, maar ook hoe het traject kan verlopen en wat een artistieke invulling kan zijn.
 10. We geloven in het concept ‘academie als school’, met betrekking tot het leren in groep, maar ook in de academie als atelier, werkplek en ontmoetingsplaats, waar onderlinge communicatie en dialoog als noodzakelijke uitgangspunten worden gezien.
 11. In het leerproces vormt het atelier een laboratorium waar de interacties tussen leerkracht en leerling, tussen de leerkrachten onderling en de leerlingen onderling een bron van inspiratie, feedback, reflectie en kritische ontwikkeling zijn. Daartoe zijn voldoende openheid, wederzijds begrip en respect noodzakelijke voorwaarden.
 12. Vanuit onze visie op het belang van een eigen artistieke identiteit is het onze taak als academie om de leerling voldoende voeding en ruimte te bieden om dit te onderzoeken, te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 13. Als kunstacademie zetten we ons in om de leerling te vormen tot een zelfstandige, artistiek bewuste, sociaal betrokken en kritische cultuurparticipant, die ook maatschappelijk groeit en gefundeerde keuzes maakt. We creeren ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling als kritisch en creatief denkend individu.  
 14. Leerlingen worden ook  zo begeleid dat ze zelf sturing kunnen geven aan het eigen artistieke proces. Er is naast het competentieprofiel van elke leerling ook aandacht voor de specifieke rol of rollen die de leerling zich eigen maakt. De academie zorgt ervoor dat de vijf rollen (vakman, performer, samenspeler, kunstenaar, onderzoeker) die de belangrijkste pijlers zijn in het leer- en ontwikkelingsproces, en die ook de basis vormen voor het evaluatieproces, voldoende gestimuleerd worden.
 15. De academie kiest voor een brede invulling waarbij zowel het interdisciplinair werken, het geïntegreerd werken, het procesmatig werken en het gedifferentieerd werken gestimuleerd worden. Vanuit onderlinge betrokkenheid en verbondenheid is er een belangrijke pedagogische meerwaarde, individuele processen worden gedeeld en besproken. Door deze wisselwerking en de diversiteit aan verwerking, worden leerlingen sterker bewust van het specifieke van hun persoonlijk werk.
 16. De kunstacademie benut optimaal de ruimte die geboden wordt om het evalueren vanuit een breed perspectief in te vullen en kiest voor een evaluatie die naar vorm en inhoud een afspiegeling is van de beoogde doelstellingen en nagaat in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Evalueren is steeds gericht op het ondersteunen van het proces van de leerling, en bestaat vooral uit dialoog en gerichte feedback. We evalueren het leerproces permanent, en concretiseren op specifieke momenten.
 17. De kunstacademie stimuleert de ontwikkeling, maar ook de zelfsturing van de leerling. Hierbij is de zelfevaluatie een belangrijk element. Mede door zelfevaluatie en dialoog komen zowel leerkracht als leerling tot belangrijke inzichten over het afgelegde traject en verdere mogelijkheden om vooropgestelde doelen te bereiken.
 18. De academie beschikt over een zeer professioneel en tegelijk integer team van personeelsleden, waaronder leerkrachten, coördinatoren, een administratieve ploeg, logistieke medewerkers en de directeur. Alle leerkrachten hebben de nodige ervaring, pedagogische- en vakbekwaamheid, en mogen dan ook als ‘experten’ beschouwd worden.
 19. De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling van de leerlingen zowel op technisch als op inhoudelijk vlak. Een open en lerende houding van de leerkracht scherpt hierbij de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van de leerling aan. De eigen artistieke gedrevenheid van de leerkracht, zowel actief als passief, geeft zeker een meerwaarde aan het begeleidingsproces.
 20. De Kunstacademie aan Zee wil zich actief inzetten om het Deeltijds Kunstonderwijs toegankelijker te maken voor elke leerling en we streven steeds naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Waar mogelijk kiezen we voor integratie, maar we zijn ook bereid actief oplossingen te zoeken en binnen de gegeven context of regelgeving alternatieven te ontwikkelen. Elke leerkracht streeft uiteraard naar maximale leerwinst voor elke leerling, binnen de gegeven context en vanuit de eigenheid van die leerling.
 21. De academie heeft ook als doel de cultuurparticipatie bij een breed publiek te bevorderen, de individuele actieve kunstbeoefening te stimuleren en zo goed mogelijk te ontwikelen, de passieve kunstbeleving te verdiepen, jongeren voor te bereiden op het Hoger Kunstonderwijs en het ondersteunen van het levenslang en levensbreed leren.
 22. Door haar visie en invulling rond het gegeven 'kunstbeleving - kunstbeoefening' speelt de Kunstacademie aan Zee een belangrijke rol in deze begeleiding naar actieve cultuurparticipatie toe. In het kader van haar maatschappelijke rol wil de academie ook expertise doorgeven en samenwerkingen met externe partners op diverse niveaus mogelijk maken.
 23. De Kunstacademie aan Zee wil een open, kritisch, sociaal en emanciperend onderwijs nastreven en staat bijgevolg ook kritisch tegenover de positie van de kunst en het kunstonderwijs in de maatschappij.
 24. Een opleiding aan de Kunstacademie aan Zee is niet enkel zinvol als vrijetijdsbesteding, maar ook als professionalisering of als hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie in de maatschappij.
 25. De Academie blijft zoeken naar kwaliteitsverbetering. Dit is een dynamisch proces waarbij overleg, evaluatie, reflectie, zelfontwikkeling en vorming wordt aangemoedigd. In deze context is zowel de visie als het APP van de Kunstacadermie aan Zee een dynamisch gegeven, geschreven vanuit jarenlange ervaring en pedagogisch overleg binnen het team.

Academiereglement

Hieronder kan je het Academiereglement raadplegen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.