Kust in evolutie

De 67 kilometer lange Belgische kust is een unieke regio in Vlaanderen. Het is niet alleen een gekende en geliefde toeristische trekpleister, maar je vindt er ook unieke stukken natuur en heel wat geschiedenis. Vanaf woensdag 16 februari 2022 start de tentoonstelling ‘Onze kust in evolutie’ in de Gaanderijen die inzoomt op Oostende en de constante verandering van de kust en hoe we deze willen beschermen. De expo keert terug naar de periode voor de verwoestende overstromingen van 1953 en gaat tot de meer recente impact van storm Odette.

Daarnaast organiseert het departement Omgeving van de Vlaamse overheid ook twee lezingen over dit thema:

Opgelet! De lezing 'Morfologie van de kustlijn: vroeger en nu' is verplaatst naar donderdag 21 april 2022 om 19.30 uur in De Grote Post, Oostende

Morfologie van de kustlijn: vroeger en nu

Vanaf het einde van de 19e eeuw deden de eerste harde dijken hun intrede aan de Belgische kust. Onze kustlijn werd toen steeds meer verhard. Nochtans is de kust van nature een dynamisch systeem, wat betekent dat de kustlijn in het verleden een constant wijzigend morfologisch voorkomen kende door het constante spel van erosie en verzanding. Het behoud van de morfologie van onze hedendaagse kustlijn vergt dan ook veel inspanningen om de strijd te blijven aangaan met de natuurelementen.

Archeologische data en historisch bronnenonderzoek leert echter dat reeds eeuwen geleden de kustbewoners actie ondernamen om delen van de kustlijn te fixeren. Met wisselend succes. Onze hedendaagse houding is dus niet zo verschillend met vroeger, maar de technieken zijn veel verder geëvolueerd. Op welke wijze de kustlijn vroeger en nu werd benaderd komt u tijdens deze lezing te weten. Maar ook welke lessen we kunnen trekken uit het verleden voor de huidige aanpak, wat de toekomstige uitdagingen zijn en hoe we er met een meer natuurlijke aanpak voor kunnen zorgen dat de kust(bescherming) meegroeit met de zeespiegelstijging.

Sprekers:

  • Prof. dr. Wim De Clercq is hoogleraar Historische Archeologie aan de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. Hij is projectleider van het interdisciplinaire onderzoeksproject 'Hoog Tij - Laag Tij. Het laatmiddeleeuwse havensysteem van Brugge als een maritiem-cultureel landschap' waarin de transformatie van het getijdenlandschap en het ontstaan en verval van de Zwinhavens centraal staan.

  • Prof. Dr. Pieter Rauwoens is hoofddocent kustwaterbouw aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brugge. Zijn team bestudeert het sedimenttransport aan onze zandige kust en gaat na hoe we op zo natuurlijk mogelijke wijze tot de beste kustbescherming komen.

Deze lezing vindt plaats op donderdag 21 april om 19.30 uur in De Grote Post, Oostende. De lezing eindigt om 22.30 uur. Nadien is er voldoende tijd om vragen te stellen.

Klik hier om je voor deze lezing in te schrijven.

Het veranderende watersysteem

Na 4 zomers vol droogte beleefden we een van de natste zomers sinds de metingen in Ukkel. Bovendien waren we getuige van een van de grootste natuurrampen ooit in België. Het klimaat wordt merkelijk extremer. Maar waardoor worden deze fenomenen precies veroorzaakt? En wat is de invloed op het watersysteem aan de kust in het bijzonder? Moeten we naast overstromingen uit zee ook rekening houden met overstromingen vanuit het binnenland? En hoe kunnen we ons hier tegen wapenen op een duurzame manier?

Sprekers:

  • Prof.dr. Patrick Meire, hoogleraar biologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert, onderzoekt, adviseert en deelt zijn inzichten en expertise in heldere opinies. Hij wordt sterk gewaardeerd voor zijn kennis en bekommernis over onze waterlopen en het belang ervan in het probleem van de klimaatverstoring.
  • Prof. dr. Patrick Willems is als hoogleraar stedelijke hydrologie en rivierkunde verbonden aan het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven. Hij is er ook afdelingshoofd hydraulica en is gespecialiseerd in waterbeheer en klimaatadaptatie, met focus op de studie van hydrologische extremen zoals overstromingen, droogte en waterschaarste.

Voor deze lezing kan je op donderdag 17 maart 2022 terecht in De Grote Post. De lezing start om 19.30 uur en eindigt om 22.30 uur

Klik hier om je voor deze lezing in te schrijven.

Beide lezingen kaderen in het Europese SARCC-project waar Stad Oostende partner van is. SARCC staat voor Sustainable And Resilient Coastal Cities of duurzame en veerkrachtige kuststeden waarbij natuurgerichte oplossingen centraal staan om schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door overstromingen aan de kust. 

Klik hier voor meer info over SARCC