Kwaliteitshandboek

In het kwaliteitshandboek staat de werking van Gezinsopvang beschreven.

De inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek : 

1. Inleiding

1.1        Inhoudsopgave
1.2        Voorstelling van de voorziening

2. Kwaliteitsbeleid

2.1        Missie
2.2        Visie

2.2.1    visie m.b.t. het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat

2.2.2    visie m.b.t. betrokkenheid en participatie van de gezinnen

2.3        Doelstellingen
2.4        Strategie

3. Kwaliteitsmanagementsysteem

3.1. Organisatorische structuur
3.2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
3.3. Procedures en processen

3.3.1    Crisis en grensoverschrijdend gedrag

a) Crisisprocedure

b) Procedure grensoverschrijdend gedrag

3.3.2    Realisatie pedagogisch beleid

a) Het wennen.

b) Een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als voor buiten.

c) Regelmaat in de dagindeling.

d) Een methode om het welbevinden en de betrokkenheid na te gaan.

e) Een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met daarnaast positieve aandacht voor de taal die het kind in zijn thuismilieu spreekt.

f) Het bevorderen van een onderlinge respectvolle houding.

g) De continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan worden tussen de kinderen en de kinderbegeleiders.

h) Een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie, en een permanente begeleiding van de kinderen.

3.3.3    De organisator zorgt voor betrokkenheid en de participatie van de gezinnen door

a) minstens de werking en de tevredenheid te laten evalueren door elk gezin in de periode dat hun kind opgevangen wordt.

b) regelmatig overleg te plegen en te communiceren met het gezin, minimaal over de pedagogische aanpak en omgang met het kind en als er problemen zijn met het kind.

3.3.4    De vormingsanalyse en het vormingsaanbod

a) De organisator zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoeften van de verantwoordelijke en voorziet in een aanbod aan vorming dat tegemoet komt aan de behoeften.

b) De organisator zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoeften van de kinderbegeleiders en voorziet in een aanbod aan vorming dat tegemoet komt aan de behoeften.

3.3.5    De evaluatie en de zelfevaluatie

 a) De organisator met meer dan 18 vergunde kinderopvangplaatsen zorgt, binnen een cyclus van 5 jaar, voor een evaluatie door de personen die in de kinderopvanglocatie werken.

b) De zelfevaluatie (minstens evaluatie van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem)

3.3.6    De klachtenbehandeling

4. De resultaten van de evaluatie en zelfevaluatie en de realisatie van de norm voor pedagogische kwaliteit